V/v triển khai Kế hoạch số 470/kh-ttcp của Thanh tra Chính phủtải về 7.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.52 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1089/UBND-TCD

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 3 năm 2015

V/v triển khai Kế hoạch số 470/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.Kính gửi: Thanh tra tỉnhỦy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Kế hoạch số 470/KH-TTCP ngày 12/3/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 (đã gửi quý cơ quan);
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 470/KH-TTCP ngày 12/3/2015 của Thanh tra Chính phủ./.


Nơi nhận: 

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Tiếp công dân tỉnh;

- VPUB: CVP, PVP ĐTĐ, NC;- Lưu: VT, TCD, VMT.

CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Lưu Xuân Vĩnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương