Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủtải về 12.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích12.27 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 359/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1234/TTr-BGTVT ngày 28 tháng 02 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 303/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể thuộc Bộ Giao thông vận tải (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011 của các khối thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nơi nhận :

- Bộ Giao thông vận tải;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hùng (9b). (Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc
DANH SÁCH TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 359 /QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________
1. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Bộ Giao thông vận tải;

2. Công ty Cổ phần 482, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Bộ Giao thông vận tải.Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011 của các khối thuộc Bộ Giao thông vận tải./.

_______________________


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương