Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư ven tuyến đường N1 N7, phường Trần Phú, tp hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 16.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích16.91 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 3175 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư ven tuyến đường N1 - N7, phường Trần Phú, TP Hải Dương
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành Quy chế đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/3012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3146/TTr-STC ngày 26/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư ven tuyến đường N1- N7 phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Mức giá:

Diện tích đất được phép đấu giá cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Khu dân cư ven tuyến đường N1- N7 phường Trần Phú, thành phố Hải Dương thuộc đất đô thị thành phố Hải Dương, gồm 01 lô, lô số 01 (diện tích 377m2), mức giá là 14.800.000đ/m2 (Mười bốn triệu, tám trăm nghìn đồng một mét vuông).

(Chi tiết vị trí, diện tích, kích thước các lô đất đấu giá theo bản vẽ quy hoạch điều chỉnh chia lô Khu dân cư ven tuyến đường N1- N7 đã được UBND thành phố Hải Dương phê duyệt).

2. Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không bao gồm lệ phí trước bạ và lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

Toàn bộ số tiền đấu giá quyền sử dụng đất thu được sau khi trừ các khoản chi phí hợp lý có liên quan theo quy định (nếu có), số còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.Điều 2. UBND thành phố Hải Dương có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các công việc khác có liên quan trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo đúng quy định của pháp luật.

Việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở thực hiện theo quy định hiện hành.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tổ chức việc thu nộp tiền đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng các quy định hiện hành.

Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, Chủ tịch UBND phường Trần Phú - thành phố Hải Dương căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Phó Chánh VPUBND tỉnh: Khuyến;- Lưu: VP, Thụy.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Dương Thái
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương