Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNHtải về 34.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích34.42 Kb.

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 1365 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQuảng Bình, ngày 09 tháng 5 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế cống bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở NN &PTNT tại Tờ trình số 629/SNN-TCCB ngày 25/4/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm sao y gửi UBND các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo công khai và tổ chức thực hiện các TTHC theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở NN&PTNT, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;


- Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Cục Kiểm soát - Bộ Tư pháp

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Website tỉnh;

- Lưu VT, NC.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Tiến Hoàng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1365./QĐ-UBND ngày 09. tháng 5 năm .2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI


STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật


PHẦN II.

NỘI DUNG CỦA TTHC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
Thủ tục Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt địa chỉ giao dịch.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đồng ý cho tổ chức, cá nhân dịch vụ bảo vệ thực vật vào Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật;

Trường hợp không xác nhận, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được trực tiếp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt địa chỉ giao dịch.* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- 02 bản Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật;

- Bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Bằng tốt nghiệp hệ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học hoặc Giấy chứng nhận tập huấn về bảo vệ thực vật (đối với dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật);

- Bản sao chụp một trong những giấy tờ xác định địa chỉ giao dịch: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhà ở gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Hợp đồng thuê nhà hợp pháp còn hiệu lực tối thiểu là 01 năm; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân).* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Xác nhận hoạt động bảo vệ thực vật vào Đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân tại Phụ lục I Thông tư 48/2015/TT- BNNPTNT.* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT)* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013.

Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.
* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm

PHỤ LỤC I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT )


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO VỆ THỰC VẬT
Kính gửi : Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn...... .................
Tên Tổ chức/ cá nhân đăng ký: ........................................................................................

Người đại diện (đối với tổ chức):.................................; Chức vụ:....................................

Số CMND:.......................................Ngày cấp:..........................Nơi cấp:.........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….........

Nơi tạm trú:.......................................................................................................................

Địa chỉ giao dịch:..............................................................................................................

..........................................................................................................................................

Số điện thoại di động:...............................; Số điện thoại cố định:...................................

Đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật sau đây: (*)

- Dịch vụ tư vấn biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật.

- Dịch vụ phòng, chống sinh vật gây hại thực vật

Hồ sơ gửi kèm:..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan toàn bộ các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật./.Vào sổ số................. ngày......../....../........ ......................., ngày tháng năm 20

Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn Đại diện Tổ chức/cá nhân đăng ký

Nêu rõ tên Tổ chức/cá nhân (Ký và ghi rõ họ tên)

và loại hình dịch vụ đề nghị xác nhận

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
(* Ghi chú: Gạch bỏ nội dung không đăng ký)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương