Và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Namtải về 11.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích11.84 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2084 /UBND-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 07 tháng 11 năm 2013

V/v bổ sung văn bảnKính gửi:


- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND thị xã Chí Linh.Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh tại Văn bản số 686/UBND-VP ngày 04/11/2013 về việc đề nghị điều chỉnh Điều 3 Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương.

UBND tỉnh bổ sung tại Điều 3 Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất GPMB thực hiện Dự án Khu công nghiệp Cộng Hoà, thị xã Chí Linh như sau: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành và đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh, Chủ tịch UBND phường Cộng Hòa - thị xã Chí Linh và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam căn cứ quyết định thi hành”.

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương.

Các đơn vị, cá nhân tại Điều 3 Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương căn cứ nội dung bổ sung trên để thực hiện theo quy định./.Nơi nhận :

- Như trên;

- Như nơi nhận tại Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương;

- Lưu: VP, Thụy.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký


Nguyễn Quang Hải

: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương