Ubnd tỉnh quảng bình sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 11.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích11.25 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 737 /KHĐT-TH


Quảng Bình, ngày 1 tháng 6 năm 2015

V/v bổ sung báo cáo nợ XDCB theo

Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng

Chính phủ
Kính gửi: - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Các chủ đầu tư


Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/5/2015, trong đó yêu cầu các đơn vị báo cáo nợ đọng XDCB (đã có biểu mẫu kèm theo Chỉ thị). Tuy nhiên, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có văn bản số 3137/BKHĐT-TH ngày 22/5/2015 về việc hướng dẫn bổ sung báo cáo nợ đọng XDCB theo Chỉ thị số 07/CT-TTg, trong đó có bổ sung một số nội dung và biểu mẫu báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư báo cáo bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 theo các thời điểm nghiệm thu khối lượng thực hiện như sau:

a) Có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2015.

b) Có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015.

c) Chưa có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2015.

(Có phụ lục biểu mẫu kèm theo).

2. Dự kiến phương án và lộ trình thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo từng nguồn vốn và các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công.

Báo cáo của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/6/2015.

(Các đơn vị tải biểu mẫu tại trang web Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://skhdt.quangbinh.gov.vn)

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.


KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu: VT, TH.

(Đã ký)


Võ Hồng Quân


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương