Ubnd tỉnh ninh thuận thanh tra tỉnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 28.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích28.34 Kb.


UBND TỈNH NINH THUẬN THANH TRA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 82 /TTT-VP

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 3 năm 2016V/v cấp Thẻ thanh tra năm 2016.


Kính gửi: Thanh tra các Sở, ngành, huyện, thành phố.
Thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-TTCP ngày 09/4/2012 quy định về mẫu thẻ và quản lý, sử dụng thẻ thanh tra viên và công văn số 309/TTCP-TCCB ngày 29/02/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc cấp, thu hồi và quản lý sử dụng thẻ Thanh tra.

Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các Sở, ngành, huyện, thành phố rà soát số lượng công chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra nhưng chưa được cấp thẻ và công chức đã được cấp thẻ thanh tra nhưng được bổ nhiệm lên ngạch thanh tra cao hơn, tiến hành lập danh sách và đề nghị thủ trưởng cùng cấp phê duyệt gởi về Thanh tra tỉnh, hồ sơ gồm:

1. Hồ sơ đề nghị cấp mới thẻ thanh tra gồm:

1.1 Văn bản đề nghị cấp thẻ thanh tra của thủ trưởng đơn vị cùng cấp;

1.2 02 ảnh màu chân dung cá nhân, chụp kiểu chứng minh nhân dân, mặc trang phục ngành cỡ (30mm x 40mm), mặt sau ghi họ tên, ngạch thanh tra và đơn vị công tác;

1.3 Bản sao Quyết định bổ nhiệm ngạch thanh tra.

1.4 Mẫu danh sách đề nghị cấp mới thẻ thanh tra:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ, ngạch thanh tra

Đơn vị công tác

QĐ bổ nhiệm ngạch: số, ngày

Cơ quan bổ nhiệm

Ghi chú

Nam

Nữ

…..…….

…….

……..

…….

……..

……..

……..

2. Cấp đổi thẻ thanh tra trong trường hợp sau: Thanh tra viên được bổ nhiệm lên ngạch thanh tra cao hơn; Thẻ Thanh tra đã hết thời hạn sử dụng; Thẻ Thanh tra đang sử dụng bị hư hỏng; Do thay đổi mã số thẻ, họ, tên, cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến phải thay đổi thông tin của Thanh tra viên ghi trên Thẻ Thanh tra theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm:

2.1 Văn bản đề nghị cấp thẻ thanh tra của thủ trưởng đơn vị cùng cấp;

2.2 02 ảnh màu chân dung cá nhân, chụp kiểu chứng minh nhân dân, mặc trang phục ngành cỡ (30mm x 40mm), mặt sau ghi họ tên, ngạch thanh tra và đơn vị công tác;

2.3 Bản sao Quyết định bổ nhiệm ngạch thanh tra.

2.4 Mẫu danh sách đề nghị cấp đổi thẻ thanh tra:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ, ngạch thanh tra

Ngạch thanh tra viên

Đơn vị công tác

QĐ bổ nhiệm ngạch: số, ngày

Mã thẻ thanh tra cũ

Lý do đổi thẻ

Nam

Nữ
…..…….

…….
……..

…….

……..

……..

……..

3. Trường hợp cấp lại thẻ thanh tra được thực hiện theo Điều 9 Thông tư số 01/2012/TT-TTCP ngày 09/4/2012 của Thanh tra Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị phải đầy đủ theo quy định như trên mới có đủ điều kiện tổng hợp trình Tổng Thanh tra Chính phủ cấp thẻ. Văn bản đề nghị cấp thẻ của quý cơ quan gởi về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 25/3/2016 để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ trưởng các sở, ngành,

huyện, thành phố

- Lưu: VT, TCCB.

PQP


CHÁNH THANH TRA(Đã ký)

Lê Quang Cảnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương