Ubnd tỉnh ninh thuận ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN 704tải về 33.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích33.24 Kb.


UBND TỈNH NINH THUẬN

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 704CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 152 /KH–BCĐNinh Thuận, ngày 9 tháng 01 năm 2014KẾ  HOẠCH

Triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 2806/KH-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Ban Chỉ đạo Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ, nuôi dạy con tốt” tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch hoạt động Đề án năm 2014 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

- Triển khai các hoạt động thực hiện Đề án giai đoạn 2010-2015 và hoạt động Đề án năm 2014 trong các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố và các cấp Hội LHPN toàn tỉnh;

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể về giáo dục các bà mẹ có con dưới 16 tuổi có kiến thức, kỹ năng phù hợp, thực hành nuôi, dạy con tốt; góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển chung của tỉnh.   

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động thực hiện Đề án phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, phù hợp với đối tượng và địa bàn.

- Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các ngành và lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, dự án, các phong trào, cuộc vận động trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
II. NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG:

1. Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về nuôi, dạy con cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở:

- Số lượng: 02 lớp; 2 ngày/lớp; mỗi lớp 50 người.

 - Đối tượng:

+ Phó chủ tịch Hội LHPN 65 xã, phường, thị trấn;

+ Ban chủ nhiệm các mô hình CLB, tổ, nhóm phụ nữ về gia đình được thành lập trong năm 2013;- Thời gian: Quý 2/2014.

- Nội dung:

+ Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con; những hành vi cha mẹ không được làm đối với con (Thông qua các Luật: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình)

+ Tâm lý lứa tuổi và phương pháp giáo dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu.

+ Vai trò của cha mẹ trong công tác phòng, chống tội phạm ở trẻ vị thành niên.2. Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa các bà mẹ nuôi dạy con tốt của các huyện, thành phố và 02 xã điểm của tỉnh:

- Số lượng: 70 người.

 - Đối tượng:

+ Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ nữ nuôi dạy con tốt.

+ Các bà mẹ nuôi dạy con tốt tiêu biểu và các bà mẹ nuôi dạy con chưa tốt của các huyện, thành phố;

+ Lãnh đạo Hội LHPN 02 xã điểm.

- Thời gian: 01 buổi trong Quý 3/2014.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức nuôi dạy con tốt cho các đối tượng Đề án và cộng đồng:

a) Hỗ trợ kinh phí truyền thông cho 02 CLB “phụ nữ nuôi dạy con tốt” tại 02 xã điểm: Phước Thái, huyện Ninh Phước và xã Bắc sơn, huyện Thuận Bắc.- Số lượng: 08 cuộc; mỗi xã 04 cuộc (03 tháng sinh hoạt 01 lần).

- Đối tượng: Thành viên CLB “Gia đình nuôi dạy con tốt” (30 người/CLB).

b) Tổ chức truyền thông tại cộng đồng:- Nội dung truyền thông:

+ Các kiến thức về nuôi con theo khoa học: dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe dinh dưỡng bà mẹ khi mang thai, phòng chống các bệnh thông thường ở trẻ em.

+ Phương pháp nuôi dạy con: đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi; giáo dục trẻ vị thành niên; giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em; giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu; giáo dục trẻ em phòng ngừa tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em; phòng, chống sử dụng lao động trẻ em...

+ Nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

- Số lượng, hình thức truyền thông: 30 cuộc (50 người/cuộc). Cụ thể:

+ Liên đoàn Lao động tỉnh: 10 cuộc;

Hình thức: Tổ chức buổi truyền thông trực tiếp về kiến thức, kỹ năng, phương pháp nuôi dạy con tốt cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi trong các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp...., nhất là những nơi có đông cán bộ, người lao động là nữ.+ Tỉnh đoàn Ninh Thuận: 05 cuộc;

Hình thức: Tổ chức buổi truyền thông trực tiếp về kiến thức sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống cho các đối tượng vị thành niên, nữ thanh niên.+ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: 10 cuộc;

Hình thức: Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thông qua các buổi sinh hoạt CLB, tổ, nhóm phụ nữ …

+ Hội Nông dân tỉnh: 05 cuộc;

Hình thức: Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thông qua các buổi sinh hoạt CLB, tổ, nhóm nông dân …4. Tổ chức 07 cuộc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Đề án tại 07 huyện, thành phố:

Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc.

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Dự kiến: 104.280.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo):

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí thực hiện Đề án năm 2014 và tổ chức triển khai thực hiện Đề án đúng Kế hoạch đã được thông qua;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án trong các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh; lồng ghép, kết hợp các nguồn lực từ các chương trình, Dự án, các cuộc vận động thông qua hệ thống tổ chức Hội để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án;

- Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án năm 2014 báo cáo UBND tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trước ngày 15/11/2014    

     2. Các thành viên Ban Chỉ đạo

 - Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động Đề án năm 2014 đạt kết quả;

- Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức nuôi dạy con tốt cho các đối tượng Đề án và cộng đồng;

- Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án cấp tỉnh;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động của Đề án năm 2014 theo chức năng, nhiệm vụ của ngành được phân công;

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2014 về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Hội LHPN tỉnh) trước ngày 10/11/2014.

Riêng Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động Đề án năm 2014 để Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kịp thời, hiệu quả theo tiến độ đề ra.

 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Đề án tỉnh.

 - Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động Đề án năm 2014 với cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đề án (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) trước ngày 10/11/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Chỉ đạo Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ, nuôi dạy con tốt” tỉnh Ninh Thuận./.
 

Nơi nhận:

- BĐH Đề án 704 của TW Hội;

- BGĐXH TW Hội LHPNVN;

- CT, PCT Võ Đại;

- Các thành viên BCĐ 704 tỉnh;

- Tổ giúp việc Đề án;

- UBND các huyện, thành phố;

- VPUB: CVP, PVP (NVN);

- Lưu: VT, VX. NNNTRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Võ Đại


                                                                  

                                               

 
 


                                           

            


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương