Ubnd tỉnh khánh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam quỹ ĐẦu tư phát triểN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích8.07 Kb.


UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 345/QĐ-HĐQL Khánh Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Căn cứ Quyết định số 1538/2001/QĐ-UB ngày 02/5/2001 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2002/QĐ-HĐQL ngày 18/10/2002 của Hội đồng quản lý về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản lý, các thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

- Như điều 3; CHỦ TỊCH

- CT. UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, HP, HLe.(Đã ký)


Trần Sơn Hải

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNHCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương