TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóctải về 9.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.87 Kb.
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc


Sè : 1548 TC/UBTH Thanh Hãa, ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 1994QuyÕt ®Þnh cña ubND tØnh thanh hãa


V/v chuÈn y viÖc sö dông ®Êt x©y dùng khu d©n c­ ph­êng Phó S¬nChñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

- C¨n cø §iÒu 41 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 21/6/1994.

- C¨n cø §iÒu 23 LuËt ®Êt ®ai ngµy 14/7/1993

- XÐt tê tr×nh sè 474 THHC/SNN ngµy 18/11/1993 cña Së N«ng nghiÖp, ý kiÕn tho¶ thuËncña UBND ph­êng Phó S¬n ngµy 31/12/1993 vµ cña UBND thµnh phè Thanh Hãa sè 15 N§/UBTX ngµy 10/1/1994.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Hãa sè 529 §C/TH ngµy 25/11/1994.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1 : ChuÈn y viÖc sö dông ®Êt vµo môc®Ých x©y dùng khu d©n c­ ph­êng Phó S¬n thµnh phè Thanh Hãa (dµnh cho CBCNVC cña Së N«ng nghiÖp, trªn khu ®Êt tr¹m vËt t­ sóc s¶n cña Së N«ng nghiÖp kh«ng cßn nhu cÇu sö dông).

Víi tæng diÖn tÝch 1499 m2, cho 14 hé ( ®¸t ë cho 14 hé lµ 1240 m2, ®Êt giao th«ng 259 m2).

T¹i thöa sè 134, tê b¶n ®å sè 11 thuéc b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng Phó S¬n tû lÖ 1/500.

§iÒu 2 : Giao tr¸ch nhiÖm cho UBND Thµnh phè Thanh Hãa :

- DuyÖt danh s¸ch c¸c hé ®­îc giao ®Êt theo quy®Þnh vµ cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt cho tõng hé ®Ó lµm nhµ ë theo danh s¸ch ®­îc duyÖt.

- Thu tiÒn sö dông ®Êt nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quyÕt ®Þnh sè 1731 TCTN/UBTH ngµy 16/12/1993.

- ChØ ®¹o viÖc giao ®Êt cho c¸c hé ®óng vÞ trÝ , ®óng diÖn tÝch theo mÆt b»ng quy ho¹ch sè 57 XD/UBTH ngµy 1/7/1994 , khi cã quyÕt ®Þnh khëi c«ng cña UBND tØnh míi ®­îc triÓn khai x©y dùng.

- Thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh khi lµm thñ tôc tr×nh UBND tØnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho tõng hé.

§iÒu 3 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh , Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh-vËt gi¸,Gi¸m ®èc Së X©y dùng, Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp,Tr­ëng CôcThuÕ, Chñ tÞch UBND thµnh phè Thanh Hãa, Chñ tÞch UBND Ph­íng Phó S¬n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: KT/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu 3-Q§ Phã chñ tÞch- L­u VP - §C §· ký

NguyÔn V¨n Th¸t


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương