TỈnh kon tum cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích13.2 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH KON TUM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––
––––––––––––––––––Số: 1504/UBND-KTNKon Tum, ngày 05 tháng 9 năm 2011

V/v xây dựng 02 dãy nhà phố chợ thuộc

dự án Chợ trung tâm thị trấn Đăk Tô.
Kính gửi:

- UBND huyện Đăk Tô;

- Sở Tài chính.

Xét đề nghị của UBND huyện Đăk Tô tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 10/8/2011 về việc xin chủ trương về hình thức đầu tư xây dựng 02 dãy nhà phố chợ thuộc dự án Chợ trung tâm thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1422/STC-ĐT ngày 25/8/2011 (kèm theo biên bản họp liên ngành ngày 19/8/2011); UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Không thống nhất đề nghị của UBND huyện Đăk Tô và Sở Tài chính về việc chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên dùng sang đất ở đô thị để giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở thuộc 02 dãy phố Chợ trung tâm thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
2. Yêu cầu UBND huyện Đăk Tô tiếp tục triển khai dự án Chợ trung tâm thị trấn Đăk Tô theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

UBND tỉnh báo để các đơn vị và địa phương có liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Xây dựng

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Lưu: VT-KTN4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
đã ký
Nguyễn Hữu HảiCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương