TỈnh hải dưƠNGtải về 7.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích7.83 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 506 /UBND-VP

V/v báo cáo tình hình

giám định pháp y tử thiCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 23 tháng 3 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế,

- Công an tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1563/BYT-PC ngày 12/3/2014 của Bộ Y tế về việc báo cáo tình hình giám định pháp y tử thi,

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và Công an tỉnh, căn cứ Công văn số 1563/BYT-PC gửi kèm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn báo cáo tình hình giám định pháp y tử thi, gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 15/4/2015./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó CT UBND tỉnh (Ô.Quế);

- Chánh VP UBND tỉnh;

- Phó CVP (Ô.Long);

- CV: Chình;

- Lưu: VT, VX(01).Thoan(10).TL. CHỦ TỊCH


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã ký

Vũ Ngọc Long: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương