TỈnh hải dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích15 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH HẢI DƯƠNG

----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------------------------------------------------Số: 304 /QĐ-UBND
Hải Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

V/v chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

Dự án Cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thuỷ

đã cấp cho Công ty cổ phần xây dựng 1369

_____________
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 85/TT-KHĐT-TĐĐTTN ngày 20 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấm dứt hoạt động Dự án Cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thuỷ (tại xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn) và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000263 chứng nhận lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2009 do UBND tỉnh Hải Dương cấp cho Công ty cổ phần xây dựng 1369.

Lý do thu hồi: Do Công ty cổ phần xây dựng 1369 đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án trước thời hạn.

Kể từ ngày UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định thu hồi, Giấy chứng nhận đầu tư và các bản sao Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000263 chứng nhận lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2009 không còn giá trị pháp lý.

Điều 2. Trách nhiệm của Công ty cổ phần xây dựng 1369:

- Nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000263 chứng nhận lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2009 về Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

- Xử lý dứt điểm các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến dự án (nếu có) đối với nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm của các Sở, ngành của tỉnh:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc Công ty cổ phần xây dựng 1369 thực hiện quyết định này.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các thủ tục thu hồi đất theo đúng quy định hiện hành.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án của Công ty cổ phần xây dựng 1369 đối với ngân sách nhà nước.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn; Công ty cổ phần xây dựng 1369; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Các Bộ, ngành TW: KH&ĐT, TN&MT, XD, TC, CT, NHNNVN;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (đ/c Khương, đ/c Quang Hải, đ/c Khuyến);

- Các CV có liên quan (đ/c Huy, đ/c Thụy);

- Lưu: VT, KH-TH, CV. Hùng (95b).KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký


Nguyễn Dương Thái

: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương