TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.29 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1714/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chuyển nguồn vốn năm 2015.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 08.01.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 20.9.2010; Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 27.8.2013; Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 18.9.2015; Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 11.12.2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự án cải tạo, nâng cấp sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống;

Xét đề nghị của liên Sở: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính tại Tờ trình số 260/LS:KH&ĐT-TC ngày 31.12.2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép điều chuyển số tiền 16.086.745.500 đồng (Mười sáu tỷ, không trăm tám sáu triệu, bẩy trăm bốn mươi năm nghìn, năm trăm đồng) đã được giao cho công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống quản lý tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 08.01.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh sang cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống (theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 18.9.2015; Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 11.12.2015 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc điều chuyển nguồn vốn và sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kế hoạch & Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH (02), CVP.CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương