Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8873/bc-ct-ttr1 ngày 16/11/2009 về việc xác định giá bán tịnh liên quan đến chi phí bản quyền của Công ty Liên doanh Unilever vntải về 5.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích5.09 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

Số: 452/TCT-CS

V/v: Xác định giá bán tịnh liên quan đến chi phí bản quyền của Công ty Liên doanh Unilever


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------


Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

 
Kính gửi: Cục thuế TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8873/BC-CT-TTr1 ngày 16/11/2009 về việc xác định giá bán tịnh liên quan đến chi phí bản quyền của Công ty Liên doanh Unilever VN (trước đây là Công ty Lever Việt Nam).

Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có ý kiến tại công văn số 191/BKHCN-ĐTG ngày 1/2/2010 (bản photocoppy đính kèm). Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 191/BKHCN-ĐTG nêu trên và quy định tại các văn bản pháp luật thuế hiện hành để kiểm tra việc thực hiện các Hợp đồng của Công ty Liên doanh Unilever Việt Nam đồng thời hướng dẫn Công ty thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế TP Hồ Chí Minh biết./.   

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương


 


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương