Thông tư 07/2006/tt-blđtbxh ngày 26/7/2006 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam



tải về 9.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích9.1 Kb.

Mẫu số 8-TĐ1: Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



………………ngày……tháng……năm 20….



BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên:……………………………………………..Năm sinh:……………….

Nguyên quán:…………………………………………………………………….

Trú quán:…………………………………………………………………………

Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày ……… tháng ……… năm………….đến ngày………………tháng ………………..năm……..

Cấp bậc…………..chức vụ:………………………………………………………

Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt, tù, đày:……………………………….…

Bị địch bắt tù, đày ngày……tháng…..năm……đến ngày ……tháng…..năm……


Nơi bị tù:………………………………………………………………………….

Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác:……………………………..

Đã hưởng các chế độ:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

- Tuất liệt sĩ

- Người hoạt động kháng chiến

- Người có công giúp đỡ cách mạng

-…………………………………..

Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):

+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng…………quyết định số:………..ngày………….tháng………………năm…………………

+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng…………..quyết định số: ,………………ngày……….. tháng…………. Năm 20…….

Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý) Người khai

Ngày tháng năm 20 (ký ghi rõ họ, tên)



(Ký tên, đóng dấu)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương