THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1017tải về 12.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.17 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

——

Số: 1017/QĐ-TTg 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn việc bầu thành viên

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016

__________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số 1936/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2239/TTr-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Hoàng Dân Mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 – 2011.

2. Các Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Đình Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 – 2011;

- Ông Phạm Quang Thao, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 – 2011;

- Ông Hà Kế San, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Các Ủy viên:

- Ông Đỗ Đức Kính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ;

- Ông Lê Quang Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ;

- Ông Trần Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ;

- Ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ;

- Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (5b).THỦ TƯỚNG

  

(Đã ký)Nguyễn Tấn Dũng

 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương