Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo lớp 10 chuyên Anhtải về 17.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích17.72 Kb.

Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo lớp 10 chuyên AnhSách giáo khoa:

Sách giáo khoa chính thức: Tiếng Anh 10, Sách dùng cho Ban KHXH và Nhân văn, Nhà XBGD

Sách giáo khoa tham khảo: Tiếng Anh 10, Sách dùng cho Ban KHTN và Cơ bản, Nhà XBGD

Các sách bài tập, sách chuyên khảo liên quan đến SGK Tiếng Anh lớp 10, Nhà XBGD


Tài liệu tham khảo

 • Dạy ngữ pháp và từ vựng:

Understanding and Using English Grammar by Betty Schrampfer Azar

Intermediate Language Practice by Michael Vince

Advanced Language Practice by Michael Vince

TOEFL Grammar Wookbook by Phyllis L. Lim and Mary Kurtin

Vocabulary in use Intermediate & Vocabulary in use Upper Intermediate by Redman

First Certificate Language Practice by Michael Vince

 • Dạy nghe & nói:

Listen Carefully by Jack Richards

Listening and Speaking by Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles

Tactics for Listening by Jack Richards

 • Dạy đọc và từ vựng:

Section 3 Reading Comprehension of TOEFL CBT Success by Bruce Rogers

Causes and Effect by Patricia Ackert

Successful Reading by Colin Swatridge

 • Dạy viết:

Paragraph Writing by Dorothy E Zemach & Carlos Islam

College Writing by Dorothy E Zemach & Lisa A Rumisek

 • Tài liệu dựng cho kiểm tra:

Test your Reading & Test Your Listening & Test your Phrasal Verbs by Tricia Aspinall

Test Your English Vocabulary In Use by Stuart Redman & Ruth Gairns

Cambridge First Certificate Examination Practice1-5 do Nguyễn Phương Sửu giới thiệu và chú giải

 • Tài liệu tra cứu khỏc:

A Practical English Grammar by A.J Thomson and A.V. Martinet

Practical English Usage by Michael Swan

Oxford Guide to English Grammar by John Eastwood

Right Word Wrong Word by L.G. Alexander
LỚP 11

Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

Sách giáo khoa

Sách giáo khoa chính thức: Tiếng Anh 11, Sách dùng cho Ban KHXH và Nhân văn, Nhà XBGD

Sách giáo khoa tham khảo: Tiếng Anh 11, Sách dùng cho Ban KHTN và Cơ bản, Nhà XBGD

Các sách bài tập, sách chuyên khảo liên quan đến SGK Tiếng Anh lớp 11, Nhà XBGD


Tài liệu tham khảo

 • Dạy ngữ pháp và từ vựng:

Understanding and Using English Grammar by Betty Schrampfer Azar

Intermediate Language Practice by Michael Vince

Advanced Language Practice by Michael Vince

TOEFL Grammar Wookbook by Phyllis L. Lim and Mary Kurtin

Vocabulary in use Intermediate & Vocabulary in use Upper Intermediate by Redman

First Certificate Language Practice by Michael Vince

 • Dạy nghe & nói:

Listen Carefully by Jack Richards

Listening and Speaking by Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles

Tactics for Listening by Jack Richards

 • Dạy đọc và từ vựng:

Section 3 Reading Comprehension of TOEFL CBT Success by Bruce Rogers

Causes and Effect by Patricia Ackert

Successful Reading by Colin Swatridge

 • Dạy viết:

Paragraph Writing by Dorothy E Zemach & Carlos Islam

College Writing by Dorothy E Zemach & Lisa A Rumisek

 • Tài liệu dựng cho kiểm tra:

Test your Reading & Test Your Listening & Test your Phrasal Verbs by Tricia Aspinall

Test Your English Vocabulary In Use by Stuart Redman & Ruth Gairns

Cambridge First Certificate Examination Practice1-5 do Nguyễn Phương Sửu giới thiệu và chỳ giải

 • Tài liệu tra cứu khác:

A Practical English Grammar by A.J Thomson and A.V. Martinet

Practical English Usage by Michael Swan

Oxford Guide to English Grammar by John Eastwood

Right Word Wrong Word by L.G. Alexander
LỚP 12
Sách giáo khoa chính thức: Tiếng Anh 12, Sách dùng cho Ban KHXH và Nhân văn, NXBGD

Sách giáo khoa tham khảo: Tiếng Anh 12, Sách dùng cho Ban KHTN và Cơ bản, NXBGD

Các sách bài tập, sách chuyên khảo liên quan đến SGK tiếng Anh lớp 12, NXBGD

5.2 Tài liệu tham khảo

Dạy ngữ pháp và từ vựng:

Understanding and Using English Grammar by Betty Schrampfer Azar

Intermediate Language Practice by Michael Vince

Advanced Language Practice by Michael Vince (chung cho lớp 11 & 12)

TOEFL Grammar Wookbook by Phyllis L. Lim and Mary Kurtin

Vocabulary in use Intermediate & Vocabulary in use Upper Intermediate by Redman

First Certificate Language Practice by Michael Vince (chung cho lớp 11 & 12)

Dạy nghe & nói:


Listen Carefully by Jack Richards

Listening and Speaking by Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles

Tactics for Listening by Jack Richards

Dạy đọc và từ vựng:Section 3 Reading Comprehension of TOEFL CBT Success by Bruce Rogers (chung cho lớp 11 & 12)

Causes and Effect by Patricia Ackert

Successful Reading by Colin Swatridge

Dạy viết:Paragraph Writing by Dorothy E Zemach & Carlos Islam

College Writing by Dorothy E Zemach & Lisa A Rumisek

Tài liệu dùng cho kiểm tra:Test your Reading & Test your Listening & Test your Phrasal Verbs by Tricia Aspinall

Test Your English Vocabulary In Use by Stuart Redman & Ruth Gairns

Cambridge First Certificate Examination Practice1-5 do Nguyễn Phương Sửu giới thiệu và chú giải

Tài liệu tra cứu khác:A Practical English Grammar by A.J Thomson and A.V. Martinet

Practical English Usage by Michael Swan

Oxford Guide to English Grammar by John Eastwood

Right Word Wrong Word by L.G. Alexander


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương