SỞ NỘi vụ Số: 840 /snv-ccvc v/v báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 24.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích24.03 Kb.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ NỘI VỤ


Số: 840 /SNV-CCVC

V/v báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.
Thực hiện Công văn số 5063/BNV-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổng kết, khen thưởng 05 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2011 – 2015 (theo đề cương và biểu mẫu gửi kèm).

Báo cáo và các biểu mẫu tổng hợp gửi về Sở Nội vụ qua phòng Công chức, viên chức trước ngày 10 tháng 12 năm 2015 (đồng thời gửi thư điện tử về địa chỉ email: ngothihuonglan1975@gmail.com, file mẫu biểu được đăng tải tại website của Sở Nội vụ địa chỉ: http://sonoivu.haiduong.gov.vn).


Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng Nội vụ các huyện, TX, TP;

- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)


Phạm Văn Tỏ


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011

của Thủ tướng Chính phủ

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Các các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã thuộc cơ quan, đơn vị quản lý được cử đi đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011 - 2015 theo các biểu mẫu: BM-01/CCVC, BM-02/CCVC.II. BÁO CÁO TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1374/QĐ-TTG NGÀY 12/8/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng được xác định tại Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Trên cơ sở thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan đơn vị quản lý và kết quả đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị giai đoạn 2011-2015, đối chiếu với các yêu cầu tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý, vị trí việc làm của công chức, viên chức theo quy định ngành, lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đào tạo trên những nội dung sau:a. Cán bộ, công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

- Số cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định là……….. người/………...người, đạt tỷ lệ……….% (bao gồm cả lãnh đạo quản lý và công chức);

- Số cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định là……….. người/………...người, đạt tỷ lệ……….%;

- Số cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm là……….. người/………...người, đạt tỷ lệ……….%;

- Số công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm là……….. người/………...người, đạt tỷ lệ……….%.

b. Cán bộ, công chức cấp xã

- Cán bộ cấp xã

+ Cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định là ……người/ ……người, đạt tỷ lệ …..% (trong đó có …..người có trình độ chuyên môn từ trung cấp và tương đương trở lên là ……..người, chiếm tỷ lệ ….%);

+ Cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc là …….người/………...người, đạt tỷ lệ ……%;  • Công chức cấp xã:

+ Công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp và tương đương trở lên là ……người/ ……người, đạt tỷ lệ ……% (trong đó có trình độ Đại học …..người, chiếm tỷ lệ ….%);

+ Công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm là ……người/ ……người, đạt tỷ lệ ……%;

- Những người hoạt động không chuyên trách được bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ là …….người/ ……người, đạt tỷ lệ …..%;

- Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp được bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động trong nhiệm kỳ:

+ Đại biểu HĐND cấp tỉnh là …….người/……người. đạt tỷ lệ …..%;

+ Đại biểu HĐND cấp huyện là …….người/……người. đạt tỷ lệ …..%;

+ Đại biểu HĐND cấp xã là …….người/……người. đạt tỷ lệ …..%;

2. Kiến nghị, đề xuất

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015, cơ quan, đơn vị thấy có khó khăn, vướng mắc gì trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị;- Nêu những kiến nghị, đề xuất để chuẩn bị triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.

3. Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015, giai đoạn 2011 – 2015, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 (Theo các biểu mẫu gửi kèm)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương