SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích8.63 Kb.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

line 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

line 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 521/SGDĐT-TCCB

V/v thuyển chuyển công tác của cán

bộ, giáo viên, nhân viên năm 2015


Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc


Hiện nay tổng số giáo viên trung học phổ thông trong toàn tỉnh đã đủ tỷ lệ GV/lớp. Để đảm bảo ổn định các hoạt động giáo dục của đơn vị đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác thuyên chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên trên cơ sở đảm bảo tỉ lệ giáo viên/lớp và cân đối cơ cấu giáo viên bộ môn. Không có giáo viên mới bổ sung.

Các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học có nguyện vọng thuyên chuyển công tác được thủ trưởng đơn vị đồng ý, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển công tác đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2015 thực hiện theo văn bản số 776/SGDĐT-TCCB ngày 11/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn chuyển đơn vị công tác đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc”: Thời hạn nộp hồ sơ về Sở ( phòng TCCB ) từ ngày 15/6-15/7.

Thủ trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc phổ biến đầy đủ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại đơn vị được biết trước khi kết thúc năm học 2014-2015.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: TCCB, VT.

GIÁM ĐỐC


(Đã ký)
Hoàng Minh QuânCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương