QuyếT ĐỊnh thành lập Ấp 12, xã Minh Hưng và ấp Suối Ngang, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 11.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích11.84 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1845/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 19 tháng 9 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ấp 12, xã Minh Hưng

và ấp Suối Ngang, xã Nha Bích, huyện Chơn ThànhCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ - UBND ngày 19/8/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành tại Tờ trình số 50/TTr-UBND và Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 14/9/2012 về việc chia tách, thành lập các ấp mới thuộc xã Minh Hưng, xã Nha Bích huyện Chơn Thành và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1297/TTr-SNV ngày 14/9/2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 02 (hai) ấp mới thuộc xã Minh Hưng và xã Nha Bích, huyện Chơn Thành. Cụ thể như sau:

1. Xã Minh Hưng:

a) Thành lập Ấp 12 trên cơ sở điều chỉnh 254,34ha diện tích tự nhiên; dân số: 238 hộ, 1.088 nhân khẩu của Ấp 1. Ấp 12 có: 254,34ha diện tích tự nhiên; dân số: 238 hộ, 1.088 nhân khẩu; thuộc ấp loại II.

b) Sau khi thành lập Ấp 12, Ấp 1 còn lại: 53,63ha diện tích tự nhiên; dân số: 305 hộ, 1.389 nhân khẩu; thuộc ấp loại I.

2. Xã Nha Bích:

a) Thành lập ấp Suối Ngang trên cơ sở điều chỉnh 404,44ha diện tích tự nhiên; dân số: 157 hộ, 669 nhân khẩu của Ấp 1. Ấp Suối Ngang có: 404,44ha diện tích tự nhiên; dân số: 157 hộ, 669 nhân khẩu; thuộc ấp loại II.

b) Sau khi thành lập ấp Suối Ngang, Ấp 1 còn lại: 994,63ha diện tích tự nhiên; dân số: 154 hộ, 667 nhân khẩu; thuộc ấp loại II.

Sau khi thành lập 02 ấp mới thuộc xã Minh Hưng và xã Nha Bích, tổng số ấp, khu phố ở 09 xã thuộc huyện Chơn Thành là 70 (thị trấn Chơn Thành 12 khu phố, xã Thành Tâm 07 ấp, xã Minh Lập 07 ấp, xã Quang Minh 05 ấp, xã Minh Hưng 13 ấp (tăng 01ấp), xã Minh Long 07 ấp, xã Minh Thành 05 ấp, xã Nha Bích 07 ấp (tăng 01 ấp), và xã Minh Thắng 07 ấp).Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành chỉ đạo các ngành có liên quan và UBND xã Minh Hưng và xã Nha Bích tổ chức cho nhân dân ấp mới tiến hành bầu các chức danh ở ấp, bàn giao ranh giới ấp, ổn định tổ chức và chính thức hoạt động từ ngày 01/11/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương