QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh diện tích đất thuê tại Quyết định số 1199/QĐ-ubnd ngày 18/4/2011 của ubnd tỉnhtải về 10.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.63 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh diện tích đất thuê tại

Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của UBND tỉnh.

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1199/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt đơn giá thuê đất đối với Chi nhánh Công ty Xăng dầu khu vực V-TNHH 01 thành viên tại Quảng Nam, số 784/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 về việc điều chỉnh tên Doanh nghiệp, diện tích đất thuê tại Quyết định số 45/QĐ-UB ngày 07/01/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam cho Chi nhánh Công ty Xăng dầu Khu vực V - TNHH Một thành viên tại Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 167/TTr-STC ngày 01/ 4/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh diện tích đất thuê tại điểm a, khoản 1 Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt đơn giá thuê đất đối với Chi nhánh Công ty Xăng dầu khu vực V-TNHH 01 thành viên tại Quảng Nam, như sau:

1. Điểm a, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 18/4/2011:

“ a) Diện tích đất thuê: 750 m2

Nay điều chỉnh lại thành:

“a) Diện tích đất thuê: 705 m2

2. Các nội dung còn lại của Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý.Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quảng Nam, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Tiên Phước, Giám đốc Chi nhánh Công ty Xăng dầu khu vực V-TNHH 01 thành viên tại Quảng Nam, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- TT UBND (để B/C);

- Lưu: VT, KTTH, KTNTM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Ngọc Quang


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương