QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long antải về 11.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích11.36 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


------------ ----------------------------------------

Số: 1784/1999/QĐ-UB Tân An, ngày 21 tháng 6 năm 1999.

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm Bến Lức - tỉnh Long An”


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/2004;

- Căn cứ Thông tư số: 08/TT.LĐTB-XH ngày 10/3/1997 của Bộ Lao động Thương binh – Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm;

- Căn cứ văn bản số: 1948/ LĐTBXH-VL ngày 07/6/1999 của bộ Lao động Thương binh – Xã hội “dồng ý thành lập các Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Long An”;

- Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Nay thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm Bến Lức trực thuộc sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, trên cơ sở hiện trạng tổ chức và hoạt động của trung tâm Xúc tiến việc làm Bến Lức - tỉnh Long An.

Trung tâm dịch vụ việc làm Bến Lức là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc và Ngân hàng theo qui định.Điều 2: Trung tâm dịch vụ việc làm Bến Lức thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo qui định tại Thông tư số: 08 ngày 10/3/1997 của Bộ lao động thương binh và Xã hội.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Tài chính - Vật giá kiểm kê, đánh giá loại cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và các tài sản khác của Trung tâm Xúc tiến việc làm Bến Lức để chuyển sang Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Lức .

Biên chế của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Lức do Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội bố trí trong biên chế được giao cho ngành Lao động thương binh và Xã hội hàng năm.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Gám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Bến Lức thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- CT, + PCT.VX

- Công An tỉnh.

- Như điều 3.- NCUB

- Lưu. Nguyễn Thanh Tuấn
: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương