QuyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh Thanh Ho¸tải về 14.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích14.33 Kb.

Uû ban Nh©n d©n

tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 904 Q§/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 08 th¸ng 9 n¨m 1983QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

V/v ®æi tªn vµ kiÖn toµn Ban chØ ®¹o kiÖn toµn tæ chøc


vµ ph©n cÊp qu¶n lý cña tØnhUû ban Nh©n d©n tØnh Thanh ho¸
- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp ban hµnh ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 1983.

- C¨n cø nhiÖm vô kiÖn toµn tæ chøc vµ giao quü l­¬ng cã th­ëng cho c¸c c¬ quan ®¬n vÞ hµnh chÝnh vµ sù nghiÖp trong tØnh.

- XÐt ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Tr­ëng ban tæ chøc UBND tØnh .

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay kiÖn toµn ban chØ ®¹o kiÖn toµn tæ chøc vµ ph©n cÊp qu¶n lý cña tØnh thµnh ban chØ ®¹o kiÖn toµn tæ chøc vµ giao quü l­¬ng cã th­ëng cña tØnh, gåm c¸c thµnh viªn trong ban nh­ sau:

1. §/c Ng« Ngäc C­, Phã chñ tÞch UBND tØnh lµm Tr­ëng ban

2. §/c Lª Quang ThËp, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Phã tr­ëng Ban Th­êng trùc.

3. '' NguyÔn V¨n L¨ng, Gi¸m ®èc Së Lao ®éng, uû viªn

4. '' Lª Ngäc ThÞnh, Phã tr­ëng Ban XD huyÖn cña tØnh, uû viªn

5. '' §µm ViÕt HuÖ, Phã gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, uû viªn

6. '' Mai Xu©n Minh, Phã chñ nhiÖm UBKH tØnh, uû viªn

7. '' Lª V¨n ChÝ, Phã tr­ëng ban Tæ chøc TØnh uû, uû viªn

8. '' Tèng ThÞ §·i, Th­êng vô LHC§ tØnh, uû viªn

§iÒu 2: Ban cã nhiÖm vô:

- Gióp tØnh chØ ®¹o h­íng dÉn kiÓm tra viÖc kiÖn toµn tæ chøc c¶i tiÕn chÕ ®é lµm viÖc, tinh gi¶n biªn chÕ, giao quü l­¬ng cã th­ëng, theo tinh thÇn NghÞ quyÕt 16, ChØ thÞ 120 vµ ChØ thÞ 58 cña Héi ®ång Bé tr­ëng ë c¸c ngµnh c¸c cÊp.

- XÐt duyÖt c¸c ph­¬ng ¸n kiÖn toµn tæ chøc, c¶i tiÕn chÕ ®é lµm viÖc, tinh gi¶n biªn chÕ vµ giao quü l­¬ng cã th­ëng cña c¸c ®¬n vÞ trong tØnh.

- C¸c ngµnh c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp chÆt chÏ víi Ban chØ ®¹o kiÖn toµn tæ chøc vµ giao quü l­¬ng cã th­ëng cña tØnh trªn lÜnh vùc ngµnh tØnh phô tr¸ch ®ång thêi cung cÊp tµi liÖu, t×nh h×nh, c¸n bé ®i nghiªn cøu, kh¶o s¸t c¬ së... khi Ban chØ ®¹o yªu cÇu, nh»m ®¸p øng nhiÖm vô kiÖn toµn tæ chøc vµ giao quü l­¬ng cã th­ëng.

- V¨n phßng Ban chØ ®¹o ®Æt t¹i Ban tæ chøc UBND tØnh. Gióp viÖc Ban chØ ®¹o cã mét sè c¸n bé Ban tæ chøc UBND tØnh vµ c¸n bé cña c¸c ngµnh cã thµnh viªn trong Ban chØ ®¹o tham gia c«ng t¸c nµy ®Õn khi kÕt thóc. Ban ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c phèi hîp hµnh ®éng cña c¸c ban ngµnh cã liªn quan d­íi sù chØ ®¹o cña Tr­ëng ban. Mçi th¸ng Ban sinh ho¹t 1 lÇn vµo cuèi th¸ng ®Ó s¬ kÕt c«ng t¸c th¸ng, bµn c«ng t¸c th¸ng sau vµ khi cÇn thiÕt ban cã thÓ sinh ho¹t bÊt th­êng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o.

- Chi phÝ ho¹t ®éng cña Ban do V¨n phßng UBND tØnh ®¶m nhiÖm.§iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký, c¸c QuyÕt ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.

§iÒu 4: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, Chñ tÞch UBND huyÖn- thÞ, c¸c ®ång chÝ cã tªn ë §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 4 Q§;

- Th­êng vô TØnh uû;

- L­u


TM. UBND tØnh Thanh Ho¸

Chñ tÞch

§· ký

V¨n V¨n Ban


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương