QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập văn phòng tư vấn về công táctải về 8.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.59 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1194/QĐ-UB

Đông Hà, ngày 27 tháng 11 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v thành lập văn phòng tư vấn về công tác

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Quảng trị

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 118/CP ngày 7/9/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt Nam,

- Theo đề nghị của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Trị tại công văn số 16/TT-UB ngày 5 tháng 11 năm 1995;


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Văn phòng tư vấn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh, trực thuộc Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em tỉnh Quảng trị.

- Thường trực văn phòng và Hội đồng Tư vấn do thường trực Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em tỉnh bố trí và mời thành viên tham gia.


Điều 2: Văn phòng tư vấn có nhiệm vụ:

- Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, giúp trẻ em đường phố, các bậc ông bà, cha mẹ và những người quan tâm đến vấn đề trẻ em khó khăn.

- Tư vấn về các vấn đề xã hội, tâm lý, pháp luật và phát triển có liên quan đến trẻ em, vấn đề về quyền trẻ em.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em tỉnh. Thủ Trưởng các Sở, Ban ngành. Đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: TM/UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

-Như điều 3 KT.CHỦ TỊCH-Uỷ ban BVCSTE Việt Nam PHÓ CHỦ TỊCH

-Thường vụ Tỉnh uỷ (Đã ký)

-TT/HĐND tỉnh Trương sĩ Tiến

-Các Đ/c chủ tịch, PCT-Chánh, phó văn phòng, các CV

-Lưư VT


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương