QuyÕt ®Þnh cña Uû ban nhn dn tØnh Thanh Ho¸tải về 12.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích12.52 Kb.

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­u do - H¹nh phóc


Sè : 903 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 1993QuyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


V/v gi¶i thÓ : XÝ nghiÖp C¬ khÝ Thuû lîi

thuéc së Thuû Lîi


Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø ®iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ban hµnh ngµy 11-7-1989.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 315 H§BT ngµy 1/9/1990 cña Héi ®ång Bé tr­ëng v/v chÊn chØnh vµ s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt quèc doanh.

- XÐt tê tr×nh vµ ph­¬ng ¸n kÌm theo sè : 23/TL ngµy 01/9/1990 cña «ng Gi¸m ®èc së Thuû Lîi. §Ò nghÞ gi¶i thÓ : XÝ nghiÖp C¬ khÝ Thuû lîi.

- §Ò nghÞ cña «ng tr­ëng Ban tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh, «ng Chñ tÞch Héi ®ång gi¶i thÓ XÝ nghiÖp cña tØnh.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Gi¶i thÓ XÝ nghiÖp C¬ khÝ Thuû lîi thuéc : së Thuû Lîi Thanh Ho¸, thêi h¹n tiÕn hµnh gi¶i thÓ kh«ng qu¸ 6 th¸ng kÓ tõ ngµy ký th«ng b¸o khëi x­íng gi¶i thÓ.

§iÒu 2 : ¤ng Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc së Thuû Lîi cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o chÆt chÏ Ban thanh lý cña : së Thuû Lîi gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i vÒ :

- Tµi s¶n, vËt t­, hµng ho¸ thùc hiÖn b¸n theo h×nh thøc ®Êu gi¸ thÞ tr­êng hiÖn t¹i. Thu håi vµ thùc hiÖn chi tr¶ c¸c kho¶n c«ng nî theo thø tù qui ®Þnh cña Nhµ n­íc.

- VÒ ®Êt ®ai sau khi chuyÓn nh­îng khu nhµ, x­ëng theo th«ng b¸o sè 983 BC§ ngµy 17/7/1993 cña UBND tØnh, cho XÝ nghiÖp Tµu cuèc, phÇn diÖn tÝch cßn l¹i së Thuû lîi hoµn tÊt thñ tôc ®Ó bµn giao cho UBND tØnh thÞ x· Thanh Ho¸ qu¶n lý, sö dông theo quy ho¹ch ®­îc quyÖt.

- Gi¶i quyÕt lao ®éng theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh. B¸o c¸o vµ duyÖt quyÕt to¸n gi¶i thÓ vÒ héi ®ång gi¶i thÓ XÝ nghiÖp cña tØnh tr­íc khi hÕt thêi h¹n gi¶i thÓ.

- ¤ng Gi¸m ®èc : XÝ nghiÖp C¬ khÝ Thuû lîi cã tr¸ch nhiÖm B¸o c¸o vµ cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ chøng tõ, thu chi ®óng theo yªu cÇu cña Ban thanh lý së Thuû Lîi.

§iÒu 3 : Gi¸m ®èc C«ng an tØnh cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ lùc l­îng b¶o vÖ tµi s¶n, thu håi con dÊu khi hÕt thêi h¹n gi¶i thÓ XÝ nghiÖp C¬ khÝ Thuû lîi..

§iÒu 4: C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, Gi¸m ®èc Héi ®ång gi¶i thÓ XÝ nghiÖp cña tØnh, Gi¸m ®èc së Tµi chÝnh, Ng©n hµng, C«ng an tØnh, së Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi, Gi¸m ®èc së Thuû Lîi Thanh Ho¸, Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp C¬ khÝ Thuû lîi, Chñ tÞch UBND thÞ x· Thanh Ho¸ cïng c¸c ngµnh c¸c cÊp cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 4 Q§

- L­u


k/t Gi¸m ®èc UBND tØnh thanh ho¸

Phã Gi¸m ®èc

§· Ký
NguyÔn V¨n Th¸t
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương