Quyết định của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư số 718/2001/QĐ-bkh ngày 07 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành danh mục các sản phẩm công nghiệp phải đảm bảo xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩmtải về 9.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.21 Kb.
Quyết định

của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư số 718/2001/QĐ-BKH ngày 07 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành danh mục
các sản phẩm công nghiệp phải đảm bảo xuất khẩu
ít nhất 80% sản phẩm

Bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư- Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Sau khi có ý kiến thống nhất của các Bộ, Ngành liên quan.

Quyết Định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các sản phẩm công nghiệp mà các dự án đầu tư nước ngoài phải đảm bảo xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm.

Điều 2. Danh mục này áp dụng đối với các dự án đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, đồng thời là căn cứ điều chỉnh tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm đối với các Giấy phép đầu tư đã cấp thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 229/1998/QĐ-BKH ngày 29 tháng 4 năm 1998.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 229/1998/QĐ-BKH ngày 29 tháng 4 năm 1998 của Bộ Kế hoạch đầu tư. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Danh mục các sản phẩm công nhiệp phải đảm bảo
xuất khẩu ít nhất 80%sản phẩm


(Ban hành kèm theo Quyết định số 718/2001/QĐ-BKH
ngày 07 tháng 12 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Xe hai bánh gắn máy

2. Xe ô tôdu lịch, xe tải dưới 10 tấn.

3. Máy bơm nước thuỷ lợi dưới 30.000m 3/h, máy bơm nước sinh hoạt dưới 540m3/h.

4. Dây cáp điện trung hạ thế.

5. Dây cáp thông tin thông thường.

6. Tàu vận tải biển dưới 30.000 DWT; tàu đánh cá dưới 1000cv; tàu sông, ca-nô, sà lan (áp dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài).

7. Các sản phẩm nghe nhìn.

8. Sản phẩm nhôm hình.

9. Thép xây dựng thông dụng (<40mm).

10. Phân NPK.

11. Nhựa PVC.

12. Xe đạp và phụ tùng.

13. Các loại máy biến áp phân phối dưới 35 KV.14. Động cơ đi-ê-den dưới 15cv.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương