Phụ lục số 3 TÓm tắt hồ SƠ CỦa ngưỜi lao đỘNGtải về 9.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích9.93 Kb.
Phụ lục số 3

TÓM TẮT HỒ SƠ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :……../ GGT …….., ngày …..tháng ……năm……TÓM TẮT HỒ SƠ

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

I. THÔNG TIN CHUNG :

Họ và tên :……………………………………….. giới tính : Nam □ Nữ □

Sinh ngày…….tháng……năm………………….Số sổ BHXH :……………

Số CMND :………………, cấp ngày……..tháng……..năm……tại…………..

Địa chỉ hiện tại :………………………………………………………………

Nghề nghiệp :…………………………………Chức vụ :……………………..

Bậc nghề :…………………………………….Mức lương :…………………..

Đơn vị công tác :……………………………………………………………….

Thời gian tham gia BHXH : Số năm………….số tháng……………………..

II. TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT (Nêu những bệnh tật chính ảnh hưởng dến sức khoẻ, lao động trong 5 năm trở lại đây)

STT

Năm

Tên bệnh

Đã được điều trị tại

Thời gian điều trị

1

2

3
III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN ĐẠI DIỆN Y TẾ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Nếu có) (Ký, ghi rõ chức danh) QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG( Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương