Phụ lục số 3 (Kèm theo Công văn số 2089/stc-vgcs ngày 05/6/2013 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa) Tên doanh nghiệp CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích14.25 Kb.
Phụ lục số 3

(Kèm theo Công văn số 2089/STC-VGCS ngày 05/6/2013 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa)

Tên doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ:

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Mã số thuế:

BẢNG GIÁ PHÒNG

Thực hiện kể từ ngày ……….tháng ………..năm……..

(Theo bảng giá đã kê khai với Cơ quan tài chính ngày ……. )
Đơn vị tính: Đồng/phòng/ngày đêm

Loại phòng/ Quy cách chất lượng phòng

Số hiệu

Phòng


Mức giá

niêm yết


Ghi chú
Mức giá niêm yết nêu trên đã bao gồm thuế GTGT.

Mức giá niêm yết nêu trên quy định số khách lưu trú tối đa là …… người trong một buồng, phòng lưu trú.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đồng ý khách lưu trú ghép thêm người trong buồng, phòng so với số khách lưu trú tối đa như nêu trên thì phải ghi rõ mức phụ thu đối với khách ở ghép.

Cơ sở kinh doanh chúng tôi cam kết thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Nếu sai cơ sở chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiện trước pháp luật.

Khi cần quý khách có thể liên hệ theo các số điện thoại sau, nếu cơ sở chúng tôi không thực hiện đúng bảng giá đã niêm yết:

Sở Tài chính: 058.3822072 (Phòng Thanh tra) – 058.3826741 (Phòng Vật giá)

Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch: 058.3811871 (Phòng Thanh tra)

Chi cục Thuế TP Nha Trang: 058.3526181


GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương