Phụ lục IX mẫu giấY ĐỀ nghị thành lậP (ĐÓng cửA) chi nháNH, phòng giao dịCH, VĂN phòng đẠi diện của công ty chứng khoáNtải về 57.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích57.3 Kb.
Phụ lục IX

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP (ĐÓNG CỬA) CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng...... năm ......GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP (ĐÓNG CỬA), THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là: • Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)

 • Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:...... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...

 • Địa chỉ trụ sở chính:

 • Điện thoại: .... Fax:...

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thành lập (đóng cửa), thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện như sau:

Trường hợp thành lập (đóng cửa) chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

 • Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện:.....

 • Địa chỉ đặt chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện: ..........

 • Điện thoại: .... Fax:...

 • Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền:........................

Trường hợp thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

 • Địa điểm cũ:..............

Số điện thoại:................. Fax:....................

 • Địa điểm mới:..............

Số điện thoại:................. Fax:....................

Lý do thành lập (đóng cửa), thay đổi địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện ............

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo: (Tổng) Giám đốc

(Liệt kê đầy đủ) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục II

MẪU THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày... tháng... năm ...THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

(Áp dụng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; lập chi nhánh/phòng giao dịch công ty chứng khoán; chuyển trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch) 1. Giới thiệu chung:

 1. Tên công ty (Ghi bằng chữ in hoa):....................

Địa chỉ trụ sở chính:...................

 1. Tên Chi nhánh, phòng giao dịch (chỉ nêu tên nếu liên quan đến Phần II).............

Địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch (nếu có):...................

 1. Thuyết minh chi tiết:

Địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch dự kiến chuyển đến (nếu có)......

 1. Tổng diện tích:...........

 2. Bố trí phòng ban, mặt bằng giao dịch:

 3. Cơ sở vật chất kỹ thuật thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán:

 1. Hệ thống phục vụ cho hoạt động giao dịch:

TT

Thiết bị, phần mềm

Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật

Số lượng

1

Máy chủ (server)


Thiết bị mạng


Máy tính nhân viên


Đường truyền


Điện thoại/Tổng đài điện thoại


Máy in


Máy fax


Bàn ghế


Đèn chiếu


Phần mềm giao dịch


Công bố thông tin


Kho két


Thiết bị khác

 1. Hệ thống phục vụ cho hoạt động tự doanh:

TT

Thiết bị, phần mềm

Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật

Số lượng

1

Máy chủ (server)


Thiết bị mạng


Máy tính nhân viên


Đường truyền


Điện thoại/Tổng đài điện thoại


Máy in


Máy fax


Bàn ghế


Đèn chiếu


Phần mềm giao dịch


Kho két


Thiết bị khác

 1. Hệ thống dự phòng:

 2. Hệ thống lưu trữ thông tin, tài liệu:

 3. Hệ thống an ninh, bảo mật:

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực những nội dung trên.

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)


1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động:

TM. Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Đối với công ty chứng khoán đã được cấp Giấy phép thành lập

Giám đốc/Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương