Mẫu số 57/dc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích11.53 Kb.
Mẫu số 57/DC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DI CHÚC

Tôi là (1):

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (6):


Người lập di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)
LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .........................................................................)

tại .....................................................................................................................................(9),

tôi ......................................................................, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn........................................................huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ....................................................... tỉnh/thành phố
CHỨNG THỰC:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là .......................................................... và bên B là …….......................................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

-

...........................................................................................................................................(10)- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho:

+ Bên A.... ...... bản chính;

+ Bên B ............ bản chính;

Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương