Mẫu số: 07/sbh bhxh tỉNH: CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 29.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích29.35 Kb.
Mẫu số: 07/SBH

BHXH TỈNH:…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN GHI QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH

Số sổ: ………………..


1. Họ và tên: Giới tính:

2. Ngày tháng năm sinh: …./…/……, Dân tộc: ……., Quốc tịch

3. Nguyên quán:

4. Nơi cư trú:

5. Giấy chứng minh thư số: Nơi cấp: ……….Ngày cấp:

6. Hợp đồng lao động số: ; Loại hợp đồng:

7. Số tài khoản cá nhân: , tại ngân hàng:

8. Số điện thoại: , Email:

9. Số thẻ BHYT (nếu có):

10. Quyền lợi khám chữa bệnh:11. Quá trình đóng BHXH, BHTN:


Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc hoặc nơi đăng ký đóng BHXH

Tiền lương, tiền công hoặc mức thu nhập tháng

Phụ cấp

Tỷ lệ đóng BHXH

Chức vụ

TN VK

TN nghề

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- Thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến tháng …. năm ……là: …… năm…. tháng….- Thời gian đóng BHTN vào quỹ BHTN đến tháng …. năm …… là: …… năm…. tháng….


TP. CẤP SỔ, THẺ
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày …..tháng ….năm …
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương