Mẫu biểu số 05 MẪU ĐƠN ĐĂng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉNHtải về 25.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích25.62 Kb.
Mẫu biểu số 05

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận
Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


A - Phần dành cho người làm đơn

Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
Địa chỉ

(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)
Loài cây

 1. Tên khoa học

 2. Tên Việt Nam

Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

Tỉnh: …….. Huyện: ………. Xã: ……….

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

 1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

 2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

 3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

 4. Sơ đồ bố trí cây trồng:

 5. Diện tích:

 6. Chiều cao trung bình (m):

 7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):

 8. Đường kính tán cây trung bình (m):

 9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

 10. Tình hình ra hoa, kết hạt:

 11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

 • Lâm phần tuyển chọn

 • Rừng giống chuyển hóa

 • Rừng giống trồng

 • Cây mẹ (cây trội)

 • Cây đầu dòng (hoặc Vườn cung cấp hom)
Ngày …… tháng …… năm 20……

Chữ ký của người làm đơn

(Con dấu của đơn vị nếu có)

B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT

Nhận đơn ngày …… tháng …… năm 20……

Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:
Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp

Ngày …… tháng …… năm 20……

GIÁM ĐỐC SỞ NN-PTNT

(Ký tên)


Phụ lục số 12

Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

(Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận

1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị: ............................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Điện thoại: ...................... Fax: ................... Email: ...........................................


2. Thông tin về nguồn giống:

+ Nguồn gốc

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng

+ Nguồn vật liệu giống ban đầu

+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống

+ Diện tích trồng

+ Các chỉ tiêu sinh trưởng (đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán)

+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại

+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt

+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa…


3. Kết luận và kiến nghị:

………………., ngày ……. tháng ….. năm 20......

Tổ chức, cá nhân báo cáo

(Ký tên và đóng dấu)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương