Luaät chuùA & luaät ngöÔØItải về 79.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích79.91 Kb.
LUAÄT CHUÙA & LUAÄT NGÖÔØI (Galati 3:24) Giaûng Ngaøy 1/10/00 – Baøi giaûng 1!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn – Vietnamese Hope Baptist Church – Baton Rouge, LA


Note: this document is write protected; to unprotect select “tools” in the menu bar and select “Unprotect document”

3:24 AÁy vaäy, luaät phaùp ñaõ nhö thaày giaùo ñaëng daãn chuùng ta ñeán Ñaáng Christ, haàu cho chuùng ta bôûi ñöùc tin maø ñöôïc xöng coâng bình.
Introduction


* Haàu heát ôû trong caùc nöôùc daân chuû naøo, chính quyeàn cuõng thöôøng ñöôïc chia ra laøm 3 ngaønh ñeå hoaït ñoäng

- ñoù laø ngaønh laäp phaùp, haønh phaùp & tö phaùp

a) Cô quan laäp phaùp cuûa Hoa-kyø laø quoác hoäi - goàm coù hai vieän: thöôïng nghò vieän vaø haï nghò vieän….

vôùi traùch nhieäm chính laø ñeå ñaët ra caùc luaät leä cho ñaát nöôùc…

b) Ngaønh haønh phaùp thöôøng coù theå laø do vò toång thoáng ñöùng ñaàu - coù thöïc quyeàn ñeå "enforce" ~luaät ñaõ ñöôïc ñaët ra…

c) Coøn ngaønh tö phaùp goàm coù caùc toaø aùn töø toái cao phaùp vieän… xuoáng ñeán ~toaø aùn ñòa phöông…

ñeå xöû aùn theo luaät phaùp ñaõ ñöôïc ñaët ra…
> Caû 3 ngaønh duø laø ñaët luaät, thöøa haønh phaùp luaät hay xeùt xöû luaät - ñeàu ôû döôùi luaät phaùp…

vì luaät phaùp caàn thieát cho cuoäc soáng moïi ngöôøi – ñeå baûo veä keû yeáu, höôùng daãn keû maïnh

giöõ gìn ñaát nöôùc ñöôïc yeân vui, hoaø bình vaø giuùp moò ngöôøi soáng vôùi nhau 1 caùch coâng bình

> Nhöng duø cho ngöôøi ta ñaët ra nhieàu ñaïo luaät môùi …. hay thöôøng tu boå ~ñaïo luaät cuõ – cho toát hôn..

luaät phaùp cuûa con ngöôøi vaãn khoâng theå naøo hoaøn toaøn ñöôïc

Coù khi, chính ~ngöôøi ñaët ra luaät laïi tìm ~"loã hoång/short cuts" trong phaùp luaät - ñeå lôïi duïng laøm ~ñieàu xaáu xa

- nhö "tham nhuõng", hoâí loä, che ñaäy toäi loãi, hay ñeå ñaøn eùp ~keû yeáu theá hôn
* Khi "luaät cuûa con ngöôøi" coøn nhieàu khuyeát ñieåm, öa thay ñoåi vaø thieáu xoùt… thì ngöôïc laïi coù 1 ñaïo luaät khaùc

- cao hôn, veïn toaøn hôn & chaúng heà thieáu xoùt hay thay ñoåi – ñoù laø luaät phaùp cuûa ÑCT

> Trong ~ngaøy thaùng tôùi – H/T c/ta seõ cuøng nhau hoïc hoûi/suy gaãm veà 10 Ñieàu Raên (ÑR) cuûa ÑCT 1 caùch kyõ caøng…

moãi tuaàn hoïc 1 ÑR

> Ñieàu toâi mong öôùc qua ~loaït baøi giaûng naøy… 1) c/ta seõ bieát ÑCT roõ hôn… vì luaät cuûa Chuùa baøy toû baûn taùnh cuûa Ngaøi vaø 2) seõ giuùp c/ta bieát caùch phaûi soáng ñoái xöû vôùi nhau vaø vôùi ~ngöôøi xung quanh laø theå naøo…

I. 10 Ñieàu Raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôì

* Lòch söû cho bieát – caùch ñaây gaàn 3450 naêm

– thôøi ñieåm khi daân do thaùi laø daân choïn cuûa ÑCT… ñöôïc Ngaøi cöùu ra khoûi voøng noâ leä cuûa xöù EÂdíptoâ

& Luùc ñoù coù khoaõng gaàn 2 trieäu ng: ñaøn oâng, ñaøn baø, con nít vaø keå caû suùc vaät – "xuaát ra" khoûi xöù Eâdíp toâ

ñi vaøo ñoàng vaéng – ñeå ñeán 1 ñaát maø ÑCT höùa ban cho hoï…
? ACE cöù töôûng töôïng gaàn 2 trieäu ngöôøi ñi trong sa maïc chung vôùi nhau trong voøng 40 naêm trôøi:

khoâng nhaø, khoâng cöûa, khoâng restroom hay maùy laïnh, khoâng coù wal-mart, chôï Albertson, tieäm GAP….

> thì khoù maø coù theå naøo soáng chung vôùi nhau 1 caùch coâng bình hay bieát kính neå, toân troïng nhau laø theá naøo?

# Trong gia ñình – neáu quí vò coù treân 2 ñöùa con thoâi – cuõng laø khoù khaên roài > nhieàu chuyeän raéc roái phaûi giaûi hoaø luoân

huoáng gì 2 trieäu ngöôøi soáng trong sa maïc – maø khoâng coù 1 ranh giôùi nhaát ñònh hay söï höôùng daãn naøo heát….

> Ngöôøi ta noí soáng chung ñuïng coù nghóa laø soáng "chung" > thì theá naøo cuõng coù luùc "ñuïng ñoä" phaûi khoâng?


* Kinh Thaùnh cho bieát – ÑCT höôùng daãn daân söï cuûa Ngaì ñeå bieát phaûi soáng vôùi nhau nhö theá naøo – khi hoï löu ñaày trong sa maïc - baèng caùch Chuùa ban cho daân söï Ngaì ~maïng leänh – goïi laø "10 ÑR cuûa ÑCT…"

> Kinh Thaùnh cheùp: Moâise - ngöôøi laõnh ñaïo Chuùa ñaõ choïn – ñöôïc Chuùa goïi leân nuí vuøng Si-nai…

vaø nôi ñoù – Moâise nhaän 10 ÑR ban cho daân söï Ngaøi vaø töø ngaøy ñoù ñaõ trôû thaønh "kim chæ nam"

ñeå höôùng daãn hoï phaûi soáng nhö theá naøo - ñoái vôùi Chuùa & ñoái vôùi nhau….


> Trong Kinh Thaùnh coù 2 choã ghi cheùp laïi roõ raøng veà 10 ÑR naøy:

1) trong XEDTK 20:1-17 & 2) trong saùch PTLLK 5

> Trong 10 ÑR naøy – coù theå chia ra laøm 2 phaàn chính:

1st) 4 ÑR ñaàu tieân chính laø Boån phaän cuûa con daân Chuùa phaûi soáng theá naøo ñoái vôùi Chuùa cuûa mình

– coù khi goïi laø ~ÑR veà moái lieân heä beà doïc - giöõa con ngöôøi laø "vaät thoï taïo" - ñoái vôùi ÑCT laø Ñaáng Saùng Taïo

2nd) 6 ÑR keá tieáp > Traùch nhieäm cuûa con daân Chuùa phaûi soáng nhö theá naøo ñoái vôùi ~ngöôøi xung quanh

– coù khi goïi laø ~ÑR cho moái lieân heä beà ngang - giöõa con ngöôøi vôùi nhau….

* Ñieàu laï luøng thöù nhaát – tuy ÑCT chæ ban cho daân söï Ngaøi voûn veïn coù 10 ÑR thoâi – nhöng töø ñoù ñaõ trôû thaønh 1 neàn taûng vöõng vaøng - höôùng daãn cuoäc soáng cuûa caû daân söï Chuùa luùc ñoù

- vaø cuõng laø neàn taûng cuûa bieát bao nhieâu tín ñoà cô ñoác giaùo…. cho ñeán ngaøy hoâm nay…..
? Thöû hoûi coù ñaïo luaät naøo treân theá giôùi ngaøy nay maø ñöôïc toàn taïi laâu nhö vaäy – nhöng vaãn khoâng bò "loãi thôøi"…

vaø aûnh höôûng ñôøi soáng cuûa bieát bao nhieâu quoác gia vaø con ngöôøi - qua bieát bao nhieâu theá heä…..

# Thoáng keâ cho bieát, töø khi ÑCT ban cho 10 ÑR ñeán nay

> ngöôøi ta tính ra - ñaõ coù ~35 trieäu luaät khaùc ñöôïc saùng laäp thaønh ~boä saùch töø nhieàu nöôùc - döïa treân 10 ÑR naøy….II. Tieâu Chuaån ñeå Ñònh Ñoaùn

* 1 trong ~Muïc ñích cuûa luaät phaùp Chuùa ban cho

- laø ñeå giuùp ñònh giôùi haïn cuûa ~ñieàu sai laàm vaø toäi loãi…ôû ñaâu? vaø ~vieäc thieän phaûi laøm….

> One of the The Purposes of God's laws is to help us to khow where to draw the line for sin & wrong doings…

> Trong 10 ñieàu - thì ñaõ coù 8 ñieàu baét ñaàu baèng chöõ "chôù"…..coù nghóa laø"khoâng ñöôïc pheùp laøm"
# ~Vuï baén phaù trong caùc tröôøng hoïc ôû caùc tieàu bang trong ~naêm gaàn ñaây - baét ñaàu töø luùc naøo?

Töø khi ngöôøi ta ra luaät - caám khoâng ñöôïc treo 10 ÑR cuûa ÑCT treân töôøng trong caùc tröôøng hoïc coâng coäng….

& Caám khoâng ñöôïc töï do caàu nguyeän

# Khi 1 treû em lôùn leân maø neáu khoâng coù 1 söï höôùng daãn naøo > ñònh luaät töï nhieân c/noù seõ thích laøm baäy hôn laø laøm ~ñieàu laønh…Vì trong moãi ngöôøi c/ta coù maàm moùng cuûa toäi loãi – coù khaû naêng öa thích phaïm toäi….

- lyù do laø vì moïi ngöôøi c/ta ai cuõng ñeàu sanh ra töø 2 ngöôøi toäi nhaân ñaàu tieân laø Añam & Eâva?

Vì theá Neáu caùc em khoâng ñöôïc daïy doã veà 10 ÑR cuûa ÑCT … thì ñöông nhieân c/noù cuõng seõ khoâng bieát toäi aùc laø gì

& khoâng bieát vieäc laáy suùng - baén ngöôøi voâ toäi laø "phaïm toäi gieát ngöôøi"
# Khi con caùi coøn nhoû - taïi sao c/ta cöù phaûi daïy doã c/noù baèng caùch noùi chöõ "No" hoaøi vaäy: "Con khoâng ñöôïc laøm caùi naøy; caám khoâng ñöôïc ñuïng ñeán caùi kia" maø khoâng noí chöõ "Yes"….

> vì khaû naêng phaïm toäi beân trong con ngöôøi töø hoài coøn nhoû ñaõ thích laøm ñieàu aùc hôn ñieàu laønh

> Coù ngöôøi ñaõ noùi raát ñuùng: Caû ñôøi laøm thieän…thieän ñaâu chöa ñuû…nhöng 1 ngayø laøm aùc…vieäc aùc coù dö!

- Cho neân c/ta caàn luaät phaùp cuûa Chuùa höôùng daãn! Soi saùng ñeå bieát ñaâu laø toäi maø traùnh vaø ñaâu laø ~ñieàu thieän neân laøm!


* Theo leõ töï nhieân - Luaân lyù & ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi ñeán töø ñaâu?

Töø söï hieåu bieát luaät phaùp cuûa ÑCT … ñeå bieát ñaâu laø toäi… vaø bieát ñaâu laø ~ñieàu phaûi toân troïng…

> Tuy con ngöôøi soáng - ñöôïc höôùng daãn phaàn lôùn laø bôûi löông taâm

– nhöng löông taâm cuûa con ngöôøi coù theå bò thay ñoåi theo thôøi gian vaø sai nhieàu hôn ñuùng

# Coù ngöôøi thöôøng noùi – "soáng ñaâu caàn ñaïo!" mieãn laø "coù taâm" laø ñöôïc roài

- coù 1 taám loøng thaønh thaät - sincere – thì cuõng ñöôïc roài!? Hít-le coù taâm khoâng? Ñoái vôùi oâng vaán ñeà tuyeät chuûng gioáng daân Do thaùi laø ñieàu ñuùng ôû trong "taâm" cuûa oâng

cho neân Hít-le ñaõ gieát gaàn 6 trieäu ngöôøi do thaùi

? Nhoùm "Heaven gates" ruû nhau – uoáng thuoác ñoäc töï saùt heát - ñeå baét kòp ñöôïc vôùi "sao choåi" Halley-Bop veà trôøi

ai daùm noùi hoï khoâng coù taám loøng thaønh? Don't they want to see God and go to heaven?? Coù ~ngöôøi "khuûng boá phaù hoaïi" vì tieáng goïi "yeâu nöôùc" – boä hoï khoâng coù söï "sincere" trong loøng hoï sao?

nhöng ñaây laø ~góa taâm sai beùt… vì ñi ngöôïc vôùi luaät phaùp cuûa ÑCT…
> C/ta soáng theo luông taâm caù nhaân chöa ñuû – vì c/ta laø ~keû coù toäi: sanh ra trong toäi, lôùn leân trong baûn ngaû cuûa toäi & söï toái taêm…thì khoâng theå naøo soáng trong aùnh saùng ñöôïc - Nhöng c/ta caàn coù luaät phaùp cuûa ÑCT ñeå ñònh giôùi haïn roõ raøng cuûa toäi/~ñieàu sai laàm… ñeå maø traùnh…. vaø bieát laøm ~ñieàu laønh - phaûi neân laøm
# Coù ngöôøi noùi vôùi toâi: "Toâi ñi ñaùnh baøi casino vaø caàu xin Chuùa cho toâi truùng ñöôïc nhieàu tieàn & toâi höùa seõ daâng hieán

cho H/T, nhaø thôø cuûa Chuùa vaø lo cho gia ñình 1 caùch chu ñaùo hôn?" Ngöôøi ñoù coù loøng thaønh khoâng? Ai daùm noí khoâng?

"Daâng cho Chuùa? Lo cho gia ñình maø"

> Vaán ñeà nghieän ngaäp côø baïc & soå soá ñaõ laøm bieát bao nhieâu gia ñình bò tan raõ, bieát bao nhieâu ngöôøi bò saït nghieäp: 1 ngöôøi truùng soá trôû thaønh trieäu phuù… thì cuøng 1 luùc caû 1 trieäu ngöôøi khaùc thua & coù ~baäc cha me meâ ñaùnh baøi hay mua soå soá ñeán noãi vöøa nhaän check welfare laø mua ngay hay "xuoáng bôø soâng" saøi heát vaø khoâng lo ñuû thöùc aên, cung caáp ~nhu caàu caàn duøng cho con caùi mình…

# Trong voøng coäng ñoàng Vieät-nam cuûa C/ta taïi ñaây ñaõ coù bieát bao nhieâu "Baùc cuûa thaèng baàn" naøy?

? Chaúng leõ Chuùa cuûa c/ta ngheøo ñeán noãi

– khi Ngaøi ban phöôùc cho ACE - thì Chuùa phaûi laáy cuûa caûi cuûa caû trieäu ngöôøi khaùc maø ban cho ACE sao?

> It doesn't matter what you or I think/ feel / or said… the bottom line is what the laws of God said?

- it said - "Do not covet!
> C/ta caàn luaät phaùp cuûa Chuùa ñeå ñònh giôùi haïn cuûa toäi loãi

& ñeå phaù ñoå caùi góa taâm xaáu xa, sai laàm cuøng ~tö töôûng cuûa xaùc thòt - beân trong moãi con ngöôøi cuõ cuûa c/ta…


# Roâma 12:1-2 – söù ñoà Phaoloâ "khuyeân haõy daâng thaân theå laøm cuûa leã soáng & thaùnh ñeïp loøng ÑCT;

haõy bieán hoùa bôûi söï ñoåi môùi cuûa taâm thaàn…"

> Laøm sao c/ta coù theå ñoåi môùi taâm thaàn beân trong ñöôïc? khoâng phaûi bôûi ~yù kieán cuûa ~ngöôøi xung quanh, khoâng phaûi bôûi thoùi tuïc cuûa theá gian, khoâng phaûi lôøi cuûa ngöôøi ta ~vaät thoï taïo…

Nhöng bôûi lôøi cuûa Chuùa = luaät phaùp cuûa Ngaøi.. Ñeå bieát ñaâu laø toäi maø söûa ñoåi, maø töø boû!


> Coù 3 nhoùm ngöôøi chính treân theá gian: 1st) Khoâng tin coù Thöôïng Ñeá, 2nd) ñang Tin coù thöôïng ñeá – nhöng vôùi 1 löông taâm sai laàm, 3rd) 1 soá ngöôøi khaùc coøn laïi - tin ÑCT - döïa theo Lôøi vaø luaät phaùp cuûa Ngaøi….

> Three kinds of people: a) Do not believe in the right God, b) believe in the right God but the wrong ways…

c) Believe in the right God the right ways – according to His Words and His laws – which one are you?

III. Ban Cho ñeå Giöõ laáy

* ÑCT ban cho c/ta 10 ÑR ñeå c/ta giöõ laáy – chöù khoâng phaûi ñeå "laáy nghe maø laøm ñuû"

> God gives us His Laws for us to keep – not for suggestions only!# 1 ngöôøi tín ñoà khoe vôùi 1 vò Muïc Sö (MS) laø mình saép ñi thaêm xöù thaùnh: "MS ôi toâi seõ ñeán nöôùc do thaùi – treøo leân nuùi Si-nai, choã maø Moâise ñaõ nhaän ñöôïc 10 ÑR cuûa ÑCT, khi ñaõ treøo leân ñöôïc ñænh nuùi – toâi seõ ñöùng ñoù vaø ñoïc thuoäc loøng lôùn tieáng 10ÑR cuûa ÑCT taïi ñoù"

> vò MS traû lôøi: "Toâi thaáy anh coù theå laøm 1 vieäc coøn hay hôn nöõa" – OÂn hoûi: "laøm sao coù vieäc naøo hay hôn nöõa, MS?"

> MS traû lôøi: "Toâi thieát nghó anh khoûi phaûi toán $ qua thaêm xöù thaùnh, khoûi phaûi gaéng söùc treøo leân nuí Si-nai, cuõng khoûi caàn ñoïc 10 ÑR cuûa ÑCT taïi ñænh nuùi ñoù – nhöng hay nhaát laø anh haõy ôû laïi ñaây… vaø giöõ 10ÑR cuûa ÑCT moãi ngaøy…"
* Coù laàn MS Bob Davis ñeán giaûng - nhaéc toâi 1 caâu: "Toâi laø ai trong ngaøy Chuùa Nhaät?" khoâng maáy laø khoù traû lôøi

nhöng coøn khoù hôn nöõa toâi laø ai - khi moãi khi c/ta böôùc vaøo ngaøy thöù Hai, 3, 4, 5, 6, 7….

? Laøm sao toâi bieát - toâi laø con caùi Chuùa – vaø ñang soáng xöùng ñaùng laø con caùi Chuùa moãi ngaøy?

> ~thöôùc ño löôøng – aáy chính laø luaät phaùp cuûa Chuùa… toâi soáng theá naøo trong ~ngaøy naøy

- coù ñi theo luaät cuûa ÑCT khoâng? Hay theo taùnh xaùc thòt cuûa mình, hay yù kieán cuûa ~ngöôøi haøng xoùm?
# Chuyeän 5 thaày boùi muø xem voi: 1) oâng thì sôø voøi voi noí con voi chæ laø 1 con ñæa daøi, 2) oâng thì sôø ngaø & noùi chæ laø 1 ñoøn gaùnh tre, 3) oâng sôø tai & noùi chæ laø 1 quaït beø beø, 4) oâng sôø chaân & noùi laø coät nhaø, 5) oâng sôø ñuoâi cho voi laø 1 caùi choåi cuøn… Khoâng ai chòu thua - ñaùnh nhau loã ñaàu

> Khoâng theå nghó theo yù rieâng cuûa mình ñöôïc… vì khi ÑCT döïng neân con voi laø con voi!


Luaät phaùp cuûa Chuùa phaûi laø tieâu chuaån, laø thaåm quyeàn – ñeå c/ta nhôø ñoù töï xeùt laáy – maø ñi theo!

IV. Daãn ñeán phöôùc haïnh

* Ñieàu cuoái cuøng - Luaät phaùp cuûa Chuùa ban cho ñeå daãn c/ta ñeán haïnh phöôùc cho cuoäc soáng laâu daøi….

# Tim (con toâi) coù nuoâi 2 con choù con – puppies… môùi ñem veà laø vieäc ñaàu tieân c/toâi xaây ngay 1 caùi chuoàng – taïi sao vaäy? – vì khoâng muoán noù ñi phaù nhaø haøng xoùm maø bò baét – giam sau 6 ngaøy laø gieát… hay bò ~con choù khaùc caén….

Cuõng vaäy luaät phaùp Chuùa raøng buoäc c/ta… nhöng cuøng 1 luùc baûo veä c/ta khoûi söï baïi hoaïi & ñau khoå

> The laws of God constraint us… but there is a blessing of protection….

> God loves us & want to protect us from many harms


# Coù ngöôøi noùi: "Toâi khoâng caàn 1 luaät leä gì heát… khoâng muoán bò raøng buoäc 1 ñieàu gì heát? I want to be free!"

> ACE cöù thöû neáu 1 ngöôøi nhaãy duø… töø 10,000' xuoáng vaø noùi: "toâi khoâng muoán bò raøng buoäc vaøo caùi duø naøo heát – khoâng caàn noù hoâm nay" coù ñöôïc khoâng? Neáu khoâng coù duø giöõ laïi thì - seõ bò maùng vaøo 1 ñònh luaät = söùc huùt cuûa traùi ñaát - maø teù deïp ñaàu cheát
* ACE cöù töôûng töôïng neáu 6 tæ ngöôøi treân theá giôùi ngaøy nay - soáng vôùi nhau – ñi theo tieâu chuaån cuûa 10 ÑR ÑCT

> traùi ñaát laø "Thieân ñaøng taïi theá?"

1st) Vì seõ khoâng coøn chieán tranh > bieát bao nhieâu tieàn ñöôïc ñeå daønh: thay vì cheá vuõ khí thì coù theå ñeå giuùp ñôõ ~keû ngheøo khoù, 2nd) Traùnh khoûi caùc nan ñeà cuûa ñuû caùc bònh lieân heä ñeán tình duïc baäy baï: nhö Aids laø No.1 killer cuûa caùc nöôùc phi chaâu ngaøy nay, chöa keå ~bònh khaùc lieân heä ñeán vaán ñeà huùt thuoác & ñoù laø lyù do soá 1 - laøm cho tieàn baûo hieåm söùc khoûe taêng leân khaép nôi

3rd) Nan ñeà cuûa 2 ngöôøi ñoàng tính luyeán aí – maát tình nghóa töï nhieân, khoâng coù nan ñeà phaù thai – phaàn doâng do tình duïc baäy baï ôû ngaoøi phaïm vi vôï choáng, khoâng coøn ~vuï baén gieát trong caùc tröôøng hoïc,

4th) khoâng coøn vaán ñeà keû ngheøo ñi aên caép keû giaøu > cho ñoù laø coâng baèng,

Hay keû giaøu tham nhuõng boùc loät keû ngheøo vaø cho ñoù laø khoân ngoan, laø power!…..


# Sau traän baõo Andrew – ñi ngang qua 1 khu vöïc ôû Florida - taát caû caùc nhaø ñeàu bò xuïp ñoå xuoáng; ngoaïi tröø coù 1 caên thoâi - ngöôøi chuû nhaø ñöôïc phoûng vaán – oâng traû lôøi: "Toâi xaây nhaø theo ñuùng "building codes" – ñuùng vôùi ñònh luaät xaây caát ôû vuøng thöôøng coù nhieàu baõo, choã naøo building codes ñoøi xaø goã 2X6 thì toâi xaây 2X6 – ñuùng y nhö vaäy; No shorcuts

> vì theá nhaø toâi coøn ñöùng vöõng laø vaäy" – Does our life build according to the codes of God?
# Trong Math. 7 - Aån duï veà 2 ngöôøi xaây nhaø: 1 ngöôøi xaây treân caùt vaø 1 ngöôøi xaây treân ñaù; bình thöôøng caû hai ngöôøi ñeàu bình yeân heát - Cho ñeán khi möa sa, nöôùc chaûy, gío lay xoâ ñoäng > nhaø xaây treân caùt bò saäp ñoã - hö haïi raát nhieàu

Coøn nhaø xaây treân ñaù – laø ngöôøi nghe vaø laøm theo luaät phaùp cuûa ÑCT > coøn ñöùng vöõng!


? ACE cöù töôûng töôïng ñi – neáu moãi con caùi Chuùa thuoäc HTBTHVVN – moãi ngaøy nhôø caäy ôn Chuùa soáng theo tieâu chuaån 10ÑR cuûa ÑCT > H/T Chuùa ôû ñaây ñöôïc traùnh bieát bao nhieâu nan ñeà phöùc taïp, ~chuyeän nhöùc ñaàu…

vaø c/ta gaët haùi bieát bao nhieâu laø phöôùc cuûa Chuùa?

-----------------------------

* Nhöng phöôùc lôùn nhaát maø luaät phaùp cuûa Chuùa ñem ñeán cho moãi ngöôøi c/ta laø ñöôïc bieát ñeán Ñaáng Christ

# Galati 3:24 – Luaät phaùp cuûa Chuùa ñöôïc so saùnh nhö ngöôøi "thaày giaùo"?

Daïy doã c/ta 1 leõ thaät "khoâng moät ai hoaøn toaøn" - vì khoâng 1 ai giöõ troïn 10ÑR cuûa Chuùa > neân c/ta caàn Chuùa GS


# Trong Math. 19 - ngöôøi trai treû giaøu coù: giöõ taát caû 6 ÑR cuûa moái lieân heä vôùi ~ngöôøi xung quanh töø hoài coøn nhoû… nhöng thieáu 1 ñieàu – chöa kính meán Chuùa heát loøng, heát yù & heát söùc

- vì khi Chuùa phaùn haõy baùn heát gia taøi, cho ngöôøi ngheøo vaø ñi theo Chuùa > ngöôøi trai treû buoàn baõ - vì giaøu coù laém

> C/ta duø cho giöõ troïn ñieàu naøy > thì cuõng seõ thieáu soùt nhieàu ñieàu kia - khoâng moät ai hoaøn toaøn….

> Roâma 3:19-20 "luaät phaùp laøm cho mieäng ai cuõng ngaäm laïi – nhaän toäi tröôùc maët ÑCT & söù ñoà Phaoloâ keát luaän

"Chaúng coù 1 ngöôøi naøo bôûi vieäc laøm luaät phaùp maø ñöôïc xöng coâng bình" – xöùng ñaùng vaøo nöôùc tñaøng….
> Ñieàu kieän ñeå ñöôïc vaøo nöôùc tñaøng laø phaûi hoaøn toaøn… vì ÑCT laø Thaùnh – Ñaáng voâ toäi…

Laøm sao ñaây - khi chaúng 1 ai ñöôïc xöng coâng bình? Vì theá cho neân cuøng 1 luùc - luaät phaùp daãn c/ta ñeán caàu cöùu vôùi Chuùa GIEÂ-SU laø Ñaáng voâ toäi – seõ saún saøng laáy chính huyeát voâ toäi cuûa Ngaì laøm saïch moïi toäi cuûa c/ta

- ñeå khi c/ta laáy ñöùc tin maø nhaän Chuaù GIEÂ-SU > thì ñöôïc xöng coâng bình & ñuû ñieàu kieän maø vaøo nöôùc cuûa ÑCT
# 1 nhaø truyeàn giaùo taïi Toâ Caùch Lan coù keå laïi 1 caâu chuyeän veà con chieân meï maát 1 chieân con & cuøng 1 luùc coù 1 con chieân con kia maát meï… ngöôøi chaên chieân giao con chieân moà coâi cho con chieân meï vöøa maát con…nhöng con chieân meï khoâng chòu nhaän con chieân con naøy…cöù ñuoåi noù ñi…

> Cuoái cuøng ngöôøi chaên loät & laáy da con chieân con ñaõ cheát & maëc laáy cho con chieân moà coâi

- ngay laäp töùc con chieân meï tieáp nhaän noù laøm con…. Vì ñaùnh muøi chính con mình

> ÑCT laø Ñaáng thaùnh khieát voâ toâò… Ngaøi khoâng theå nhaän con ngöôøi c/ta laøm con Ngaøi vì c/ta laø ~keû coù toäi…

Ngoaïi tröø khi c/ta maëc ñöôïc chieác aùo coâng bình maø Chuùa GIEÂ-SU ñaõ cheát ñoå huyeát treân Thaäp töï giaù ñeå ban cho c/ta

Khoâng ñieàu kieän… töø ngay luùc ñoù c/ta ñöôïc ÑCT tieáp nhaän laøm con cuûa Ngaøi….

> Giaêng 1:12 – heã ai nhaän Chuùa GIEÂ-SU – thì Ngaøi ban cho ngöôøi aáy quyeàn pheùp trôû neân laøm con caùi cuûa ÑCT?

Roâma 10: 9-10 – nhaän Chuùa laø sao? neáu mieäng xöng ra vaø loøng tin raèng ÑCT ñaõ khieán Chuùa GIEÂ-SU töø keû cheát soáng laïi - thì chaéc chaén seõ ñöôïc cöùu roãi linh hoàn!
# Coù 1 troø chôi caùc treû em thích chôi - "treasure hunts…" ~tìm kho taøng!

Chia ra nhieàu ñoäi > 1 giaûi thöôûng daáu ôû ñaâu ñoù: moãi ñoäi coù ~daáu hieäu bí maät – nhaän ñöôïc töøng daáu moät

Moãi ñoäi chuïm ñaàu laïi > tìm ra yù nghóa cuûa daáu hieäu ñoù laø gì? > daãn ñeán tìm ñöôïc daáu hieäu keá tieáp…

Cöù nhö theá > cho ñeán khi tìm ñöôïc kho taøng/giaûi thöôûng

> ÑR & luaät phaùp cuûa ÑCT ban cho gioáng nhö vaäy > Chuùa ban cho c/ta ~ñieàu raên

- ñeå daãn c/ta ñeán 1 ñôøi soáng haïnh phöôùc & dö daät - C/ta coù muoán hoïc vaø ñang tìm kieám ~ñieàu luaät cuûa Chuùa khoâng?
* 1 quoác gia coù bình yeân, 1 gia ñình coù haïnh phöôùc…. hay 1 H/T coù ñöôïc ñaày ôn khoâng…

seõ tuøy thuoäc vaøo c/ta coù hoïc bieát vaø tuaân giöõ 10 ÑR cuûa ÑCT nhö theá naøo?

Do you want to find the happiness of life and eternal treasure? Then follow the 10 commandments!

---------------------------------- Lôøi Môøi Goïi

* Tieâu chuaån cuûa 1 ngöôøi con göông maãu cuûa Chuùa ôû ñaâu? Laøm sao bieát? Laøm sao ño löôøng ñöôïc?

Tieâu chuaån ñoù laø coù ñi theo luaät phaùp cuûa Chuùa?

? C/ta coù ñang ham muoán hoïc & giöõ laáy ~ÑR cuûa Chuùa trong loøng > ñeå khoûi phaïm toäi cuøng Chuùa khoâng?

Hay c/ta coøn ñi theo söï höôùng daãn cuûa taùnh xaùc thòt beân trong?

Taâm thaàn, yù töôûng beân trong c/ta coù ñang ñöôïc bieán ñoåi moãi ngaøy khoâng – töø ngaøy c/ta ñeán tin nhaän Chuùa?

----------------

Baïn coù nghó – mình laø ngöôøi troïn veïn khoâng? Toâi hoaøn toaøn & chaúng caàn ai nöõa?

Coù leõ laø vì baïn coøn ñang so saùnh vôùi tieâu chuaån cuûa loaøi ng… - Baïn haõy so saùnh vôùi 10 ÑR cuûa ÑCT ñi?

Roài seõ thaáy mình thaät thieáu xoùt… vaø caàn ôn cuûa Chuùa giuùp ñôõ!

Neáu coù toäi thì chaéc chaén khoâng theå naøo ñöôïc vaøo nöôùc tñaøng… cho ñeán khi moïi toäi ñöôïc saïch

> Chuùa GIEÂ-SU coù quyeàn naêng tha toäi…& laøm saïch moïi toäi cuûa c/ta…

Kinh Thaùnh cheùp: Heã ai thaønh taâm tin Chuùa GIEÂ-SU & keâu caàu Ngaøi

- thì ÑCT seõ laáy Huyeát cuûa Con Ngaøi laøm saïch moïi toäi cuûa c/ta

? Baïn coù baèng loøng ñeán vôùi Chuùa hoâm nay khoâng? Ñeå nhaän ñöôïc söï cöùu roãi linh hoàn?

> Ñaây laø Taëng phaåm tình yeâu – Chuaù ban cho mieãn phí

Aân hueä Chuùa ban cho khoâng mua ñuoïc baèng tieàn, vaøng hay ngoïc ngaø chaâu baùu… hay ñoåi ñöôïc baèng coâng ñöùc caù nhaân

Nhögn chæ nhaän ñöôïc - tröôùc heát baèng söï aên naên thoáng hoái vaø ñöùc tin nôi Chuaù GIEÂ-SU maø thoâi!
Haõy tieáp nhaän Ôn Cöùu Roãi cuûa ÑCT trong Cöùu Chuùa GS

- Qua lôøi caàu nguyeän ñôn sô… nhöng heát caû taám loøng:"Nhaän bieát laø 1 keû coù toäi, aên naên quay trôû veà…Laïy Chuùa GIEÂ-SU – xin Ngaøi cöùu con hoâm nay!"

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương