LIÊN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 26.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích26.22 Kb.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN GÒ VẤP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CĐCS : Cty……………


Gò Vấp, ngày … tháng … năm …


QUY ĐỊNH THU CHI

NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ


 • Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.

 • Căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn.

 • Căn cứ quy định nội dung và phạm vi thu – chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 • Căn cứ quyết định 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/0/9/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn và văn bản số 374/TLĐ ngày 05/03/2008 quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với CBCĐ theo quyết định 1262/QĐ-TLĐ.

 • Căn cứ kết quả phiên họp BCH Công đoàn ngày …/…/20……………….

 • Căn cứ nguồn kinh phí của CĐCS Cty ………….…….

Ban chấp hành công đoàn CĐCS quy định sử dụng Quỹ Công đoàn như sau:


 1. NGUỒN THU
 1. Thu kinh phí: căn cứ Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN

 2. Thu đoàn phí: căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn

 3. Thu khác: ……………… ……………………………………..
 1. NỘI DUNG CHI


1.Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách : Thực hiện theo QĐ số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011.

2. Chi quản lý hành chính:

  • Chi Đại hội công đoàn cơ sở: (Mức chi cụ thể)…………đ/1người

3. Chi hoạt động phong trào

3.1. Chi huấn luyện :

  • Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

+ Thù lao giảng viên : (Mức chi cụ thể) …. đồng/người/buổi

+ Bồi dưỡng học viên : (Mức chi cụ thể) …. đồng/người/ buổi

+ Nước uống : (Mức chi cụ thể) …. đồng/người/buổi


  • Chi tiền công tác phí, tiền mua tài liệu của cán bộ công đoàn cơ sở dự các lớp đào tạo huấn luyện do công đoàn cấp trên tổ chức.


3.2- Chi tuyên truyền, giáo dục: căn cứ theo nhu cầu và tình hình thực tế để xây dựng định mức phù hợp.

- Chi mua sách báo, tạp chí, ấn phẩm: mua 01 tờ báo Người Lao Động.


3.3. Chi về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao : căn cứ theo nhu cầu và tình hình thực tế để xây dựng định mức phù hợp.

- Chi bồi dưỡng tham gia phong trào do LĐLĐ/Q phát động : (Mức chi cụ thể) ….đ/1người

- Chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào hoạt động văn

hoá, văn nghệ, thể thao của công đoàn cơ sở.

- Chi tổ chức họp mặt kỷ niệm các ngày lễ lớn:

+ Lễ 1/1 ,Lễ 30/4 -1/5, 28/7, 2/9, ngày QĐND VN 22/12 : (Mức chi cụ thể)….đ/1người

+ Ngày 8/3 , 20/10, ĐV nữ được tặng quà, trị giá: (Mức chi cụ thể)………đ/1người

3.4. Chi khen thưởng cán bộ, đoàn viên :

Chi tiền thưởng kèm các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong đơn vị theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

+ Đòan viên công đòan tích cực : (Mức chi cụ thể) ….đồng/1người

+ Cán bộ CĐ xuất sắc (Bằng Khen LĐLĐ/TP): (Mức chi cụ thể) ….đồng/1người

+ Phụ nữ đạt danh hiệu 2 giỏi : (Mức chi cụ thể) ….đồng/1người

3.5. Chi các hoạt động phong trào khác .
+ Quốc tế thiếu nhi : (Mức chi cụ thể) …. đồng/cháu ,

+ Trung Thu : (Mức chi cụ thể) con của mỗi CB-CNV : …. đồng/người


4.Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên :


 1. ĐV kết hôn đúng pháp luật, được tặng 01 món quà trị giá: (Mức chi cụ thể)….đồng/người

 2. Chi sinh nhật mỗi ĐV được nhận món quà, trị giá : (Mức chi cụ thể) …. đ/1người.

 3. Chi ốm đau thăm hỏi:

  • Đối tượng ĐV:

+ Nghỉ ốm từ 02 ngày trở lên và điều trị tại nhà: (Mức chi cụ thể) …. đ/1người

+ Nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện (kể cả trường hợp sinh con): (Mức chi cụ thể) ….. đ/1người

+ Đoàn viên bệnh hiểm nghèo, tại nạn nghiêm trọng do lao động, thiên tai, hỏa hoạn. (Mức chi cụ thể) …. đ/1người.

- Tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con bệnh

+ Điều trị tại nhà: (Mức chi cụ thể) …. đ/1 người

+ Điều trị tại bệnh viện: (Mức chi cụ thể) ….. đồng/người( Số lần thăm : không quá 2 lần trong 1 năm )

 1. Chi viếng tang tứ thân, phụ mẫu, chồng (vợ), con: Vòng hoa và (Mức chi cụ thể) …. đồng

 2. Họp mặt ĐVCĐ cuối năm : (Mức chi cụ thể) …. đ/1phần quà/1người.


Trên đây là một số quy định thu chi ngân sách công đoàn cơ sở tại đơn vị, làm cơ sở điều hành thống nhất chung trong toàn cơ quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có những yêu cầu chi ngoài quy chế hoặc ngoài định mức theo quy chế này thì phải họp Ban Chấp hành để quyết định và phải có biên bản cuộc họp.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Ghi chó: Tïy theo t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C§CS , BCH c«ng ®ßan x©y dùng thªm néi dung chi trong n¨m (Cµng râ cµng dÔ thùc hiÖn).

trang


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương