LỊch học các môn bổ TÚc kiến thức chuyên ngành: Kinh tế chính trịtải về 27.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích27.09 Kb.
LỊCH HỌC CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị (Tại Trường Đại học Vinh)


STT

TÊN MÔN HỌC

Số tín chỉ

Khoa phụ trách

Thời gian học

Phòng học

Thời gian thi

Phòng thi

1

Nguyên lý kinh tế chính trị Mác-Lênin

ThS Nguyễn Thị Hải Yến

2

Kinh tế

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 27/02/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 05/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 10/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 12/03/2016A2 204

Ca 1 ngày 17 tháng 03 năm 2016

Xem ở Trung tâm Đào tạo liên tục; phòng Đào tạo SĐH

2

Chuyên đề kinh tế chính trị Mác-Lênin

PGS.TS Bùi Văn Dũng


2

Kinh tế

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 27/02/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 05/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 10/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 12/03/2016A2 204

Ca 3 ngày 17 tháng 03 năm 2016

3

Chính sách kinh tế

TS Trần Thị Hoàng Mai


2

Kinh tế

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 28/02/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 6/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5, Ngày 11/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 13/03/2016A2 204

Ca 1 ngày 18 tháng 03 năm 2016

4

Khoa học quản lý

TS Nguyễn Hoài Nam


2

Kinh tế

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 28/02/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 6/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 11/03/2016

Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 13/03/2016A2 204

Ca 3 ngày 18 tháng 03 năm 2016

Thi kết thúc 4 học phần 1,2,3,4 vào ngày 17, 18 tháng 03 năm 2016

5

Kinh tế vi mô

ThS Trần Thị Thanh Tâm

2

Kinh tế

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 19/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 24/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 26/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 01/04/2016A2 204

Ca 1 ngày 03 tháng 03 năm 2016

Xem ở Trung tâm Đào tạo liên tục; phòng Đào tạo SĐH

6

Quản lý nhà nước về kinh tế

ThS Đào Quang Thắng

2

Kinh tế

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 19/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 24/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 26/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 01/04/2016A2 204

Ca 2 ngày 03 tháng 04 năm 2016

7

Lịch sử các học thuyết kinh tế

PGS.TS Nguyễn Đăng Bằng2

Kinh tế

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 20/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 25/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 27/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 02/04/2016A2 204

Ca 3 ngày 03 tháng 04 năm 2016

8

Kinh tế vĩ mô

ThS Nguyễn Văn Quỳnh


2

Kinh tế

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 20/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 25/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10

Ngày 27/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 02/04/2016


A2 204

Ca 4 ngày 03 tháng 04 năm 2016


Lưu ý:

1. Các thí sinh thuộc diện học bổ sung kiến thức có thể liên hệ:

PGS.TS Nguyễn Văn Tứ, Phó Trưởng phòng Đào Sau Đại học, ĐT: 0913003402; TS. Đinh Trung Thành, Phó Trưởng phòng Đào Sau Đại học, ĐT: 0904252425; ThS. Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục ĐT: 0904 395 625; ThS Nguyễn Tiến Cường ĐT: 0903 412 777 để biết thêm chi tiết.

2. Đề nghị Khoa chuyên ngành thông báo cho giáo viên giảng dạy đúng kế hoạch, ngay sau khi kết thúc môn học gửi Danh sách điểm danh cho ThS. Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục.để lập danh sách thi; gửi file Đề thi về Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng Mạnh Tuấn Hùng để tổ chức thi.3. Lịch dạy và người dạy có thể thay đổi, nhà trường sẽ thông báo trên Website: Vinh uni.edu.vn


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương