Kính gửi: Công ty tnhh hock Hin (VN) Foodstuffs Manufacturingtải về 23.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích23.29 Kb.

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­___________

_____________________

Số 3982 /CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2016

V/v chính sách thuế, lập hóa đơn đối với doanh nghiệp chế xuất có hoạt động bán sản phẩm vào thị trường nội địa.Kính gửi: Công ty TNHH Hock Hin (VN) Foodstuffs Manufacturing


Địa chỉ: Số 2, đường số12, KCN VSIP II-A, Tx.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

MST: 3700480364

Cục Thuế có nhận công văn số 01/HH-2016 ngày 10/03/2016 của Công ty về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế, lập hóa đơn đối với trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất có hoạt động bán sản phẩm vào thị trường nội địa.

Qua nội dung Công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6, điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

6. Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được thành lập để hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.”.

Tại điều 1 Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính Phủ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013:5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.7. Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

Tại khoản 1, điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính:

b) Hoá đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

   …”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Công ty xử lý các vấn đề về thuế, lập hóa đơn đối với trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất có hoạt động bán sản phẩm vào thị trường nội địa như sau:

1) Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện việc bán sản phẩm vào thị trường Việt Nam, Công ty phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này. Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại điều 12 và điều 13 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Công ty liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghiệp để thực hiện việc điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với hoạt động bán sản phẩm vào thị trường Việt Nam. Đối với nguyên vật liệu khâu nhập khẩu dùng để sản xuất sản bán vào thị trường Việt Nam chưa kê khai nộp thuế khâu nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

2) Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện việc bán sản phẩm vào thị trường Việt Nam, Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng loại dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

3) Về ưu đãi thuế TNDN: theo công văn 3012/CT-TT&HT ngày19 tháng 3 năm 2013 về việc hướng dẫn chuyển đổi ưu đãi về thuế TNDN đối với Công ty là doanh nghiệp chế xuất, kể từ kỳ tính thuế 2012 Công ty chấm dứt việc hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện xuất khẩu theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính. Trường hợp Công ty đã lựa chọn ưu đãi về thuế suất thuế TNDN do đáp ứng điều kiện cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp theo Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 và Nghị định 27/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 của Chính Phủ thì khi thực hiện việc bán sản phẩm vào thị trường Việt Nam, Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo trường hợp Công ty đã lựa chọn nếu Công ty vẫn đáp ứng điều kiện cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp.

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Lãnh đạo cục (b/c);- P. KT1,KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- P.TT & HT;- Lưu P.HCQT-TV-AC.

(160315/ZV09/0001/7401/11950227). Đã ký : Nguyễn Minh Tâm03-2016 - DTHAICơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương