Không còn nạn đói



tải về 7.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích7.44 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1258/UBND-NN


V/v thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hành động “Không còn nạn đói”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2016





Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 12/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Không còn nạn đói” tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2016-2025; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.




Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);



- Lưu: VT, NN, PVP NN, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Ngô Văn Luyến





Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương