ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tếtải về 7.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.33 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 455 /ĐHKT-ĐTĐH

V/v: Danh sách sinh viên

hệ chính quy – bằng kép dự kiến phải dừng học

học kỳ I năm học 2011-2012.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa trực thuộc.


Căn cứ các Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội; căn cứ kết quả học tập của sinh viên; Nhà trường đã lập danh sách những sinh viên hệ chính quy – bằng kép dự kiến phải dừng học kỳ II năm học 2011-2012 (từ tháng 02/2012 đến tháng 06/2012) (có danh sách kèm theo).

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo cho những sinh viên có tên trong danh sách được biết. Những thắc mắc, nguyện vọng của sinh viên (nếu có) xin gửi trực tiếp bằng văn bản về phòng Đào tạo tại Khu giảng đường NTC muộn nhất ngày 10/03/2012. Sau thời hạn này, Hội đồng xét thôi học của nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.


Trân trọng cám ơn.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ phận truyền thông(để CN);

  • Phòng Đào tạo Trường ĐHNN (để biết);

  • Lưu: HC-TH, ĐT, T2

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương