Hải Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2014 quyếT ĐỊNHtải về 19.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích19.74 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 3246 /QĐ- UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa đoạn đê tả sông Rạng đắp mới vào sử dụng, bỏ đoạn đê tả sông Rạng cũ từ K13+159 – K14+784 (đoạn đê đã có đê tả sông Rạng đắp mới thay thế) và cho phép cắt đê tả sông Rạng cũ để thông nước kênh dẫn qua gầm cầu Bằng Lai – Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi An Kim HảiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Công văn số 386/TCTL-ĐĐ ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Tổng cục Thủy lợi về việc thỏa thuận cho phép đắp tuyến đê tả sông Rạng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thi công hạng mục đắp đê tả sông Rạng qua cống Bằng Lai mới thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi An Kim Hải, địa phận xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành;

Căn cứ Công văn số 10022/BNN-TCTL ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân cấp đoạn đê tả Rạng đắp mới nối từ K13+159 – K14+784 đê tả sông Rạng hiện tại, qua công Bằng Lai mới;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 305/TTr-SNN-ĐĐ ngày 18 tháng 12 năm 2014,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đưa đoạn đê tả sông Rạng đắp mới vào sử dụng, bỏ đoạn đê tả sông Rạng cũ từ K13+159 – K14+784 (đã có đê tả sông Rạng đắp mới thay thế) và cho phép Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 được cắt đê tả sông Rạng cũ để thông nước kênh dẫn qua gầm cầu Bằng Lai với các quy định cụ thể sau:

1. Đưa đoạn đê tả sông Rạng đắp mới nối từ K13+159 – K14+784 hiện tại vào sử dụng phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão:

- Cho phép đưa đoạn đê tả sông Rạng đắp mới nối từ K13+159 – K14+784 đê tả sông Rạng hiện tại (đắp qua cống Bằng Lai mới) dài 470m vào sử dụng phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và phân cấp là đê cấp III. Điều chỉnh tổng chiều dài tuyến đê tả sông Rạng (từ K0+0 – K21+085) dài 21.085m.

- Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 (chủ đầu tư) và nhà thầu thi công có trách nhiệm đảm bảo an toàn chống lũ của công trình cống Bằng Lai mới và đoạn đê đắp qua cống Bằng Lai trong thời gian bảo hành công trình theo quy định.

- Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành, Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Thành chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý, theo dõi chặt chẽ và có phương án hộ đê, đảm bảo an toàn phòng, chống lụt, bão cống Bằng Lai và đoạn đê đắp mới.

2. Cho phép bỏ đoạn đê tả sông Rạng cũ:

- Cho phép bỏ đoạn đê tả sông Rạng cũ từ K13+159 – K14+784 (đã có đoạn đê tả sông Rạng mới thay thế).

- Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành; thống nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch, giải pháp sử dụng đất thân đê đã đắp vào mục đích tu bổ đê điều, phòng, chống lụt, bão.

3. Cho phép Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 được cắt đê tả sông Rạng cũ để thông nước kênh dẫn qua cầu Bằng Lai phục vụ sản xuất:

- Vị trí cắt thông kênh: Tương ứng từ K14+874,3 – K14+925,71 đê tả sông Rạng cũ.

- Kích thước mặt cắt qua đê:

+ Chiều sâu: Từ mặt đê hiện trạng xuống tới cao trình -2,0m;

+ Chiều dài theo đê: Trên mặt dài 51,41m; dưới đáy tại cao trình -2,0m dài 30m.

+ Hệ số mái đào hai bên m=2.

- Các giải pháp kỹ thuật xây dựng theo đồ an thiết kế được duyệt.
Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 phải chấp hành những quy định sau:

1. Thực hiện theo đúng những quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Ngoài các quy định trên không được tiến hành bất kỳ một hoạt động nào khác trong phạm vi bảo vệ đê điều làm ảnh hưởng tới an toàn đê.
Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Thành, Hạt quản lý đê huyện Kim Thành và Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo);

- Lưu: VT. Ô.Đông (9b)KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Anh Cương
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương