Hải Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2014tải về 24.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích24.96 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 138 /BC-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2014BÁO CÁO

V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010

của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 4204/BNG-LS ngày 21/11/2014 của Bộ Ngoại giao về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trân trọng báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sau khi được quán triệt về nội dung của Chỉ thị số 1737/CT-TTg, tỉnh Hải Dương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách, pháp luật và các điều ước quốc tế trong lĩnh vực di cư ra nước ngoài như: Chỉ thị số 1737/CT-TTg; Luật Cư trú; Luật phòng chống mua bán người; Luật Tương trợ Tư pháp; Luật quốc tịch; Luật Nuôi con nuôi; Luật Lý lịch tư pháp; Luật Hôn nhân gia đình; Pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em… đến cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh sinh viên và nhân dân trong tỉnh.

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tỉnh để thống nhất quản lý hoạt động di cư của công dân địa phương ra nước ngoài, tỉnh Hải Dương thường xuyên đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg và yêu cầu các cơ quan chấp hành báo cáo Bộ, Ngành Trung ương và báo cáo UBND tỉnh. Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh chủ động thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ, Ngành liên quan của Trung ương thực hiện công tác tái hòa nhập cho người di cư hồi hương;

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường kiểm tra thủ tục về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, phát hiện kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động di cư ra nước ngoài, nhất là hiện tượng lợi dụng kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình cử cán bộ công chức đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài theo các chương trình học bổng của thành phố và chương trình hợp tác với nước ngoài.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các hoạt động công tác chuyên môn, nghiệp vụ khác trong ngành tư pháp đều quán triệt yêu cầu tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay. Giải quyết các sự kiện hộ tịch về kết hôn, khai sinh, khai tử, nhận cha mẹ con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người Việt Nam sang định cư ở nước ngoài (đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, xin nhập quốc tịch nước ngoài).

Tính đến 30/11/ 2014, Sở Tư pháp tỉnh đã giải quyết:

- Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 145 trường hợp; giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài: 286 trường hợp.

- Giải quyết việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài: 22 trường hợp.

- Cấp Giấy khai sinh cho trẻ em có cha/mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam: 55 trường hợp.

- Cấp Giấy khai tử cho 01 trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thăm gia đình bị tai nạn hoặc đau ốm chết.

- Cấp Giấy khai tử cho 02 trường hợp là người nước ngoài chết trên địa bàn tỉnh.

- Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 10.125 trường hợp xin định cư, học tập, lao động ở nước ngoài.

2. Trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, di trú của công dân: Các đơn vị đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh không đúng quy định.

        3. Trong công tác bảo hộ công dân: Trong 11 tháng đầu năm 2014, đã có 12 vụ việc công dân của tỉnh vi phạm trong việc nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc, 02 trường hợp bị bắt giữ do tổ chức hoạt động mại dâm và trộm cắp tại Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Tỉnh đã thông báo về chính quyền địa phương nơi công dân cư trú và liên hệ để gia đình đương sự biết về vụ việc.

Ngoài ra, được sự phối hợp và hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài , tỉnh Hải Dương đã đưa 01 công dân có dấu hiệu bị bệnh thần kinh hồi hương từ Thái Lan và hỗ trợ 02 công dân gặp khó khăn sau khi xuất khẩu lao động tại Trung Quốc có nguyện vọng hồi hương.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 1737

1. Ưu điểm

- Tỉnh Hải Dương đã triển khai Chỉ thị số 1737/CT-TTg và các văn bản pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt hiệu quả giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trên địa bàn về sự cần thiết của việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay.

- Các hoạt động công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có sự gắn kết với công tác bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân khi cư trú và đi làm việc ở nước ngoài góp phần vào việc tạo môi trường di cư ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

2. Hạn chế

- Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chưa được quán triệt một cách thật sâu sắc và ở một số ngành, địa phương chưa thực hiện đầy đủ.

- Việc cung cấp thông tin cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài về quyền lợi và nghĩa vụ, cơ hội và rủi ro chưa phong phú.

3. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên

- Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động tỉnh Hải Dương còn chưa cao; trình độ văn hóa, ngoại ngữ hạn chế cũng là một nguyên nhân khiến người lao động gặp nhiều khó khăn khi làm việc tại nước ngoài.

- Nhận thức về tầm quan trọng trong công tác bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương trong lĩnh vực này chưa triệt để.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế trao đổi thông tin đối với các trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài và công dân Việt Nam cho người nước ngoài nhận con nuôi để các địa phương biết nhằm tránh tình trạng lợi dụng buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài; phổ biến rộng rãi các thông tin về quy định pháp luật, phong tục tập quán các nước mà người Việt Nam đến học tập, làm việc; có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, ý thức tuân thủ pháp luật và các quy định của quốc gia nơi người lao động làm việc, lưu học sinh học tập và sinh sống.

- Đề nghị Bộ Ngoại giao và các Bộ, Ngành xem xét tổ chức Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết hằng năm nhằm tăng cường công tác phối hợp, trao đổi rút kinh nghiệm và đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, địa phương khắc phục hạn chế, tốn tại (nếu có).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, UBND tỉnh Hải Dương trân trọng báo cáo Bộ Ngoại giao./.
Nơi nhận:

- Bộ Ngoại giao;

- Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)

- LĐVP: Ô. Khương, Ô. Long;- Lưu: VT, NV(06) Hạnh.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Dương Thái
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương