Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 1996tải về 11.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích11.49 Kb.
BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1614/QĐ-TCCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 1996QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc thành lập Tổ công tác

xây dựng Luật Điện lực
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆPCăn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-TCCB ngày 30/5/1996 của Bộ Công nghiệp về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Luật Điện lực;
Căn cứ nhu cầu công tác và khả năng cán bộ;
Theo đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Thành lập Tổ công tác xây dựng Luật Điện lực do đồng chí Trần Đình Long, Giáo sư tiến sỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Uỷ viên Ban chỉ đạo xây dựng Luật Điện lực làm Tổ trưởng và các đồng chí có tên sau đây:
1. Đặng Trần Thức, Trưởng ban Tổ chức Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

2. Ngô Minh Trị, chuyên viên Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

3. Chu Văn Tiến, chuyên viên Ban Hợp tác quốc tế Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

4. Trần An Thành, chuyên viên Vụ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Công nghiệp

5. Đỗ Kinh Luân, chuyên viên Vụ Quản lý công nghệ và chất lượng sản phẩm Bộ Công nghiệp

6. Vũ Văn Thái, chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Công nghiệp

7. Nguyễn Thăng Long, chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Công nghiệp

8. Trần Trung Thành, chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Công nghiệp.


Điều 2: Tổ hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Luật Điện lực.
Điều 3: Các đồng chí Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Ban chỉ đạo xây dựng Luật Điện lực và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Nơi nhận:

  • Như điều 3,

  • Lưu VP, Vụ TCCB. Đặng Vũ Chư


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương