Hà Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2012tải về 8.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.83 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Số: 469/UBND-NN&TNMT

Hà Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2012

Về việc đính chính Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012.

Kính gửi:- Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.Qua rà soát và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy:

Ngày 30 tháng 3 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011.

Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo nên tại Điều 2 đã ghi: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký”. Nay đính chính, sửa lại như sau: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký”.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.


TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Quang Cẩm
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương