COÄng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tröÔØng ñAÏi hoïc kinh teá tp. Hcm ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc phoøng ql ñAØo taïo taïi chöÙCtải về 86.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích86.91 Kb.
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùcPHOØNG QL ÑAØO TAÏO TAÏI CHÖÙC TP.Hoà Chí Minh, ngaøy 20 thaùng 8 naêm 2008

THOÂNG BAÙO

“V/v Phaân coâng caùn boä quaûn lyù caùc khoùa ÑHTC K.2008 VB2, K.2008 HCKT, K.2008 & K.2008 TNTC: TP”


Sau khi coù keát quaû thi tuyeån sinh, caên cöù vaøo quyõ giaûng ñöôøng hieän coù ôû caùc cô sôû, Phoøng Quaûn lyù Ñaøo taïo Taïi chöùc thoâng baùo caùc lôùp hoïc thuoäc: K.2008 VB2/TP, K.2008 HCKT/TP, K.2008 TP vaø K.2008 TNTC/TP ñöôïc baét ñaàu hoïc: Ca leû töø ngaøy 4/9/2008, ca chaün töø ngaøy 5/9/2008. Ñeà nghò caùc Khoa Ñaøo taïo, caùc caùn boä quaûn lyù phoái hôïp thöïc hieän toát keá hoaïch cho töøng lôùp ñaõ quy ñònh trong thoâng baùo naøy.

Stt

Teân lôùp, khoùa

Thôøi gian hoïc

Phoøng hoïc

Ñòa ñieåm hoïc

SLSV

Caùn boä quaûn lyù

1

K.2008/VB2/KT

Toái 2,4,6

B4.07

279 NTP

94

Phaïm Taây Ninh

0913.732385

2

K.2008/VB2/QTKD

Toái 2,4,6

B4.08

279 NTP

101

3

K.2008/HCKT/KT

Toái 3,5,7
CÑ BV

188

Phan Thò Thu Haèng

0908.220225

4

K.2008/TP/KT1

Toái 3,5,7

B3.16

279 NTP

160


Mai Coâng Phuïng

8.582345

5

K.2008/TP/KT2

Toái 3,5,7

B1.16

279 NTP

170

6

K.2008/TP/KT3

Toái 3,5,7

B3.11

279 NTP

160

7

K.2008/TP/KT4

Toái 3,5,7

B1.09

279 NTP

80

8

K.2008/TP/KT5

Toái 3,5,7

B4.01

279 NTP

170

9

K.2008/TP/KTLÑ

Toái 3,5,7

B1.15

279 NTP

116Hoaøng Quang Vinh

0913.716966

10

K.2008/TP/NT1

Toái 3,5,7

B4.08

279 NTP

165

11

K.2008/TP/NT2

Toái 3,5,7

B4.11

279 NTP

153

12

K.2008/TP/QTKD6

Toái 3,5,7

B6.16

279 NTP

160

13

K.2008/TNTC/TP/QTKD

Toái 2,4,6

B2.15

279 NTP

145

Tröông Minh Chieán

0913.654204

14

K.2008/TNTC/TP/KT6

Toái 2,4,6

B5.15

279 NTP

57

15

K.2008/TNTC/TP/NT

Toái 3,5,7

B18

91 NCT

78

Ñaëng Anh Minh

0908.196198

16

K.2008/TP/QTKD5

Toái 3,5,7

B31

91 NCT

130

17

K.2008/TP/QTKD1

Toái 2,4,6

C31

91 NCT

130


Traàn Troïng Syõ

0903.765550

18

K.2008/TP/QTKD2

Toái 2,4,6

C32

91 NCT

130

19

K.2008/TP/QTKD3

Toái 2,4,6

C41

91 NCT

130

20

K.2008/TP/QTKD4

Toái 2,4,6

C42

91 NCT

130

21

K.2008/TNTC/TP/KT1

Toái 2,4,6

B21

91 NCT

130

Stt

Teân lôùp, khoùa

Thôøi gian hoïc

Phoøng hoïc

Ñòa ñieåm hoïc

SLSV

Caùn boä quaûn lyù

22

K.2008/TNTC/TP/KT2

Toái 2,4,6

B25

91 NCT

190


Traàn Troïng Syõ

0903.765550

23

K.2008/TNTC/TP/KT3

Toái 2,4,6

B41

91 NCT

130

24

K.2008/TNTC/TP/KT4

Toái 2,4,6

C21

91 NCT

130

25

K.2008/TNTC/TP/KT5

Toái 2,4,6

C11

91 NCT

130

26

K.2008/TP/QTKD7

Toái 2,4,6

C22

91 NCT

70

27

K.2008/TP/NH1

Toái 3,5,7
CÑ TCHQ

180

Nguyeãn Thaønh Taâm

0903.669966

28

K.2008/TP/NH2

Toái 3,5,7
CÑ TCHQ

147

29

K.2008/TP/TCDN

Toái 3,5,7
CÑ TCHQ

129

Toång coäng

3.588 SV (K.2008 TP & K.2008 TNTC/TP)

Nôi nhaän: TL. HIEÄU TRÖÔÛNG

 • Caùc Khoa Ñaøo taïo; TRÖÔÛNG PHOØNG QLÑT TAÏI CHÖÙC

 • CBQL;

 • Website Phoøng QLÑTTC;

 • Löu QLÑTTC (620).

Hoaøng Ñöùc
Ghi chuù:

 1. CAÙC CHUYEÂN NGAØNH KHOÂNG MÔÛ ÑÖÔÏC

 1. K.2008/VB2/NT

 2. K.2008/VB2/Luaät

 3. K.2008/HCKT/TP/KT (Goäp hoïc chung vôùi K.2008/HCKT/BV ôû Cao ñaúng Baùch Vieät)

 4. K.2008/HCKT/CÑCN2/KT

 5. K.2008/HCKT/QTKD

 1. MÔÛ THEÂM 03 LÔÙP SO VÔÙI LÒCH ÑAÕ GÖÛI

 1. K.2008/TP/KT5, hoïc toái 3,5,7 taïi TP.HCM taïi Phoøng B4.01 - 279 NTP - Só soá: 170

 2. K.2008/TNTC/TP/KT6, hoïc toái 2,4,6 taïi Phoøng B5.17 - 279 NTP - Só soá: 57

 3. K.2008/TP/QTKD7, hoïc toái 2,4,6 taïi Phoøng C22 - 91 NCT - Só soá: 70

(Lôùp K.2008/TNTC/QTKD theo lòch hoïc tröôùc ñaây ñaõ thoâng baùo laø hoïc vaøo toái 2,4,6 taïi 91 Nguyeãn Chí Thanh, Phoøng C22, nay hoïc vaøo toái 2,4,6 ôû 279 Nguyeãn Tri Phöông, Phoøng B2.15)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương