CÔng đOÀn ngành giáo dụCtải về 60.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích60.5 Kb.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­LĐLĐ HUYỆN YÊN LẠC

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC


Số: 22 /HD-CĐNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Lạc, ngày 01 tháng 4 năm 2014


HƯỚNG DẪN

Về việc thực hiện thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-TLĐ  ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;

Thực hiện Hướng dẫn số 80/HD-LĐLĐ ngày 11/11/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hướng dẫn về việc thực hiện thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

          Để đảm bảo thực hiện đúng các chế độ thu, chi, thanh quyết toán, quản lý  tài chính công đoàn theo quy định trong tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện hướng dẫn thống nhất các Công đoàn cơ sở thực hiện thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở cụ thể như sau:A- PHẦN THU:

1. Nguyên tắc thu, phân cấp thu, sử dụng kinh phí công đoàn:

-Tài chính công đoàn cơ sở là một bộ phận của tài chính công đoàn, được sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm và duy trì hoạt động của công đoàn cơ sở theo quy định của Luật Công đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.- Căn cứ chế độ chi tiêu tài chính của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng và thực tế hoạt động của đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện.

- Công đoàn cơ sở phải thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo phân cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chi đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hiện chế độ quản lý theo Quy định của Nhà nước và Quy định của Tổng Liên đoàn.2. Thu kinh phí Công đoàn (KPCĐ): Hàng tháng, BCH CĐCS đôn đốc bộ phận kế toán của đơn vị trích chuyển KPCĐ 2% trên tổng quỹ tiền lương và phụ cấp làm cơ sở  đóng BHXH của đơn vị vào tài khoản Kho bạc Nhà nước của Liên đoàn Lao động tỉnh.

3. Thu đoàn phí Công đoàn (ĐPCĐ): Hàng tháng, BCH CĐCS thu đoàn phí của đoàn viên công đoàn bằng 1% tiền lương ngạch bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.

4. Các khoản thu khác: Kinh phí do cơ quan, đơn vị cấp cho CĐCS mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho CĐCS; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi. Các khoản thu này CĐCS được sử dụng 100% tăng chi cho hoạt động, không phải nộp lên công đoàn cấp trên.

B- PHẦN CHI:

I. Nguồn Tài chính công đoàn được sử dụng:

          1. CĐCS được sử dụng 0,9% số thực thu KPCĐ và 100% số thực thu ĐPCĐ để chi hoạt động.

2. Phân bổ nguồn thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, CĐCS được sử dụng cho các khoản, mục chi: Chi lương cán bộ công đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ công đoàn không quá 30%; Chi hoạt động phong trào 30%; Các khoản, mục chi còn lại do công đoàn cơ sở quyết định phân bổ. Trong đó ưu tiên chi bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công đoàn; Chi hỗ trợ tham quan du lịch không quá 10%; Chi trợ cấp khó khăn không quá 10%. BCH CĐCS phải xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ tài chính Công đoàn, công khai qui chế đến toàn thể đoàn viên công đoàn và đảm bảo thực hiện đúng nội dung.

            II. Nội dung, phạm vi chi tài chính Công đoàn cơ sở cụ thể như sau: 1) Chi phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách: Phụ cấp cán bộ công đoàn thực hiện theo Quy định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 04/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

+ Mức phụ cấp cán bộ CĐCS được xác định căn cứ vào số lao động của đơn vị.

           + Phụ cấp cán bộ CĐCS = (hệ số phụ cấp) x (tiền lương tối thiểu CĐCS đang thu KPCĐ).

Phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS hoạt động không chuyên trách, cụ thể như sau:

BẢNG TÍNH PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM

Mức

Số lao động

 


Hệ số phụ cấp

Chủ tịch

Phó chủ tịch

1

Dưới 150 lao động

0,20

0,15

Phụ cấp trách nhiệm đối với uỷ viên BCH, uỷ viên UBKT CĐCS; kế toán, thủ quỹ kiêm nhiệm của CĐCS; tổ trưởng công đoàn, cụ thể như sau:

BẢNG TÍNH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM

Mức

Số lao động

Hệ số phụ cấp

UV BCH, kế toán CĐCS

Uỷ viên uỷ ban kiểm tra CĐCS

Tổ trưởng công đoàn, thủ quỹ CĐCS

1

Dưới 150 lao động

0,14

0,12

0,12

            Trường hợp nguồn kinh phí của CĐCS được phân bổ cho mục phụ cấp CBCĐ không chuyên trách sử dụng không hết thì bổ sung chi hoạt động phong trào. Đối với CĐCS được chuyên môn hỗ trợ kinh phí chi phụ cấp cho cán bộ Công đoàn, việc sử dụng do CĐCS quyết định. CĐCS căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh mức chi phụ cấp cán bộ Công đoàn cho phù hợp. Tại CĐCS, cán bộ Công đoàn chỉ được hưởng 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm cao nhất. Đối với CĐCS có ít lao động, nguồn kinh phí, đoàn phí không đảm bảo hoạt động thì mức chi phụ cấp cụ thể do CĐCS bàn bạc thống nhất, công đoàn cấp trên cơ sở quy định cụ thể.

            2) Chi phí hành chính:

Chi họp BCH CĐCS; Chi đại hội CĐCS bao gồm: trang trí, in ấn tài liệu, bồi dưỡng đại biểu dự hội nghị, nước uống…; Chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc của Văn phòng Công đoàn, bưu phẩm, công tác phí, nước uống, tiếp khách.

            3) Chi hoạt động phong trào:

            a) Chi tuyên truyền, phổ biến giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Mua sách, báo, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của CĐCS; Chi thù lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật... do CĐCS tổ chức; Chi tiền giấy bút cho các hoạt động tuyên truyền trên bản tin, phát thanh,  mạng thông tin của CĐCS.b) Chi tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ, cán bộ, đoàn viên công đoàn:

Chi bồi dưỡng tham gia dự thảo về các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi của CNVC-LĐ, chi hội thảo xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương, thang bảng lương, qui chế trả lương, thưởng, xây dựng nội qui, qui chế của cơ quan, đơn vị.

            c) Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh.

Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Chi các hoạt động xây dựng CĐCS vững mạnh; Chi khắc dấu CĐCS, làm thẻ đoàn viên; Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

            d) Chi tổ chức phong trào thi đua:

Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua; Chi phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

            đ) Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và người lao động ưu tú:

Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do CĐCS tổ chức; Chi tiền tài liệu, tiền công tác phí đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên do CĐCS cử đi học.

            e) Chi tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch:

Chi hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đơn vị văn hoá; Phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ; chi tổ chức cho CNVC-LĐ tham gia các hoạt động văn hoá, chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hoá, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ; Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do CĐCS và công đoàn cấp trên tổ chức; chi khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong các cuộc hội diễn, hội thao do CĐCS tổ chức; Chi hỗ trợ phối hợp với cơ quan tổ chức cho đoàn viên, CNVC-LĐ đi du lịch.

            g) Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới:

- Chi hoạt động nữ công; Chi các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, các hoạt động về dân số, sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ bà mẹ trẻ em của CĐCS; Chi hỗ trợ phối hợp tổ chức lớp mẫu giáo, nhà trẻ; hỗ trợ đoàn viên có con gửi trẻ, học mẫu giáo; Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày 8/3, 28/6, 20/10.

            h) Chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn:

Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn và gia đình (bố mẹ ruột, bộ mẹ vợ – chồng, bản thân vợ – chồng, con) khi ốm đau, thai sản, tai nạn, việc hiếu; Chi trợ cấp khó khăn cho đoàn viên công đoàn khi gặp khó khăn, hoạn nạn do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thiên tai, bệnh tật, hỏa hoạn gây tổn thất về sức khoẻ và tài sản; Chi tặng quà sinh nhật, đám cưới cho đoàn viên công đoàn.

            i) Chi động viên, khen thưởng đoàn viên, con đoàn viên có thành tích:

Chi khen thưởng đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác; Chi khen thưởng con đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập; Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu.

            k) Chi khác:

Chi các hoạt động xã hội từ thiện do công đoàn cấp trên tổ chức; Chi cộng tác viên có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động của CĐCS. III. Một số khoản chi của công đoàn cơ sở cần phân biệt.

1- Việc chi để tổ chức phong trào thi đua, học văn hoá, hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch, phúc lợi của CBCCVCLĐ và chăm lo, tổ chức các hoạt động phúc lợi cho con CBCCVCLĐ là trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ của cơ quan, đơn vị để chi theo Điều 24, Luật Công đoàn năm 2012. (Tài chính công đoàn chỉ chi cho hoạt động này với phương thức phối hợp, hỗ trợ, động viên.)

2- Phương tiện hoạt động của công đoàn cơ sở do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp ( Không thu tiền) theo Điều 24, Luật Công đoàn năm 2012.

3- Phụ cấp kiêm nhiệm của Chủ tịch CĐCS nếu đã chi từ nguồn khác thì tài chính công đoàn không chi.

4- Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân do cơ quan, đơn vị chi theo Thông tư số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12/5/2006 của Bộ Tài chính, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5- Hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ do cơ quan, đơn vị chi theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính.C-  QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN

1) Về phân công nhiệm vụ người làm công tác tài chính công đoàn cơ sở:

Bộ phận tài chính công đoàn cơ sở phải có đủ 3 người đảm nhận 3 chức danh: Chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ. Phân công cụ thể như sau:

Chủ tài khoản: Là Chủ tịch CĐCS; Kế toán và thủ quỹ CĐCS: là UV BCH CĐCS hoặc phân công kế toán, thủ quỹ của đôn vị kiêm nhiệm.

2) Về sổ sách:

            BCH CĐCS phải lập hệ thống sổ sách theo dõi quỹ công đoàn, gồm: phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng (nếu có), sổ thu đoàn phí. Chứng từ thu – chi hợp pháp khi thoả mãn các điều kiện:

            - Phiếu thu: Ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các nội dung được in trên mẫu phiếu, không được tẩy xoá; có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan; số phiếu được đánh liên tục theo thứ tự tăng dần (bắt đầu từ số 01, sang đầu năm Dương lịch mới số phiếu trở lại 01).

            - Phiếu chi: Cách ghi chép giống như phiếu thu; mỗi phiếu chi đều có chứng từ gốc được Chủ tịch CĐCS ký duyệt kèm theo (đóng dấu ).

            - Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: Ghi chép theo thứ tự ngày tháng phát sinh của phiếu thu và phiếu chi hoặc chứng từ ngân hàng; được kết sổ hàng tháng, có đóng dấu giáp lai, có ký tên đóng dấu của Chủ tịch, kế toán, thủ quỹ CĐCS.

            (BCH CĐCS có thể liên hệ Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý để được hướng dẫn)*Lưu ý : Khi mua hàng hoá có giá trị từ 200.000đ  trở lên phải có hoá đơn đỏ; Chi tiền phụ cấp BCH, khen thưởng, tiền họp, họp mặt ĐVCĐ, quà tặng sinh nhật đoàn viên (tiền mặt)… phải có danh sách ký nhận của từng cá nhân; Chi tất cả các cuộc hội nghị, hội thảo, tổ chức phong trào đều phải có kế hoạch, dự trù kinh phí, hóa đơn, chứng từ hợp lệ…

            3) Về quản lý tiền mặt:

Thực hiện Hướng dẫn của LĐLĐ Tỉnh, Kinh phí 2% của CĐCS nộp về Tài khoản Kho bạc của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Giáo dục huyện sẽ cấp trả theo quy định của LĐLĐ tỉnh. CĐCS để tiền mặt tại đơn vị tối đa 20 triệu đồng; CĐCS liên hệ mở tài khoản ngân hàng để gửi tiền. UBKT CĐCS tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt của CĐCS định kỳ, đột xuất nhằm hạn chế rủi ro trong công tác quản lý tiền mặt.

* Thủ tục mở tài khoản ngân hàng:

            - BCH CĐCS mang Quyết định thành lập Ban chấp hành CĐCS đến ngân hàng (Công Thương hoặc NN&PTNT) liên hệ mở tài khoản trước ngày 25/02/2014 và đăng ký số tài khoản với CĐGD tỉnh trước ngày 28/02/2014 để CĐGD tỉnh ủy nhiệm chi cấp trả tiền KPCĐ về cho CĐCS theo đúng quy định Tài chính bắt đầu từ năm 2014.Yêu cầu: CĐCS phải đăng ký 2 mẫu chữ ký bao gồm: Chữ ký của chủ tài khoản là Chủ tịch CĐCS; Chữ ký của kế toán CĐCS. Sau khi mở tài khoản ngân hàng, BCH CĐCS liên hệ ngân hàng làm thủ tục để rút tiền mặt khi cần .

* Thủ tục rút tiền mặt:

            Khi CĐCS có nhu cầu rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt sử dụng thì có chứng từ đủ chữ ký của chủ tài khoản và kế toán CĐCS đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền. Tiền được rút từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, kế toán CĐCS phải ghi vào  phiếu thu tiền mặt.

            3) Chế độ dự toán và thanh quyết toán:

            - Ngày 30/11 hàng năm, CĐCS gửi dự toán tài chính công đoàn năm sau về CĐGD huyện (theo mẫu B14); BCH CĐCS lập báo cáo quyết toán quỹ công đoàn (theo mẫu B07) gửi về CĐGD huyện nhậm nhất vào ngày 31/01 hàng năm. BCH CĐCS phải công khai thu, chi quỹ công đoàn đến toàn thể đoàn viên công đoàn ít nhất 6 tháng 1 lần.

            Trên đây là nội dung hướng dẫn CĐCS trong việc thu chi và quản lý tài chính công đoàn. Yêu cầu công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ với Công đoàn Giáo dục huyện để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

- CĐCS trường MN, TH, THCS;

- Lưu TT CĐN.

 


TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Tạ Văn Chinh


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương