Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc Ban chØ ®¹o 127tải về 9.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.97 Kb.
Uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

TØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phócBan chØ ®¹o 127

Sè: 1590 /BC§-QLTT Thanh Ho¸, ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2010

V/v §Ò nghÞ xem xÐt khen th­ëng cho tËp thÓ,

c¸ nh©n thµnh viªn BC§ 127/tØnh n¨m 2009.


KÝnh göi: Ban chØ ®¹o 127/ Trung ­¬ng.


Thanh Ho¸ cã diÖn tÝch 11.168 km2, víi trªn 3,4 triÖu d©n, 27 huyÖn thÞ x·, thµnh phè (11 huyÖn miÒn nói, 8 huyÖn, thÞ, TP ®ång b»ng vµ 8 huyÖn, thÞ ven biÓn); cã trªn 39.000 c¬ së kinh doanh th­¬ng m¹i, dÞnh vô vµ c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn.

N¨m 2009, thùc hiÖn chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, cña BC§ 127/TW, BC§ 127/tØnh Thanh Ho¸ ®· phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh triÓn khai kÞp thêi, cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c chèng bu«n lËu, hµng gi¶ vµ gian lËn th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn. §· kiÓm tra: 8.613 vô, xö lý 6.939 vô, tæng trÞ gi¸ hµng ho¸ tÞch thu, xö ph¹t vµ truy thu thuÕ Èn lËu 49.629,7 triÖu ®ång, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh thÞ tr­êng, b×nh æn gi¸ c¶, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi tiªu dïng.

Theo h­íng dÉn cña BC§ 127/TW quy ®Þnh t¹i C«ng v¨n sè 67/BC§-QLTT ngµy 26/10/2009 cña Ban chØ ®¹o127/ TW v/v b×nh xÐt khen th­­ëng n¨m 2009, Ban chØ ®¹o 127/tØnh Thanh Ho¸ ®· tiÕn hµnh häp, b×nh xÐt vµ cã hå s¬ kÌm theo Tê tr×nh sè 2627/BC§-TT ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2009 v/v ®Ò nghÞ xÐt khen th­ëng n¨m 2009. Trong ®ã, ®· ®Ò nghÞ BC§ 127/TW khen th­ëng cho 3 c¸ nh©n lµ c¸n bé l·nh ®¹o chñ chèt cña c¸c ngµnh thµnh viªn BC§ 127/tØnh, bao gåm:

- ¤ng: TrÇn Gia Kh­¬ng - Q. G§ Së C«ng th­¬ng, Phã tr­ëng Ban Th­êng trùc BC§ 127 tØnh;

- ¤ng: TrÞnh Xuyªn - Phã G§ C«ng an tØnh, Thµnh viªn BC§ 127/tØnh;

- ¤ng: NguyÔn M¹nh An - Phã G§ Së KH&CN, Thµnh viªn BC§ 127/tØnh.

Do Thanh Ho¸ lµ tØnh réng, ®Þa h×nh phøc t¹p, ®Ó ®éng viªn kÞp thêi cho c¸c tËp thÓ c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo thi ®ua cña BC§ 127/tØnh vµ phong trµo thi ®ua chung cña tØnh, ®Ò nghÞ BC§ 127/TW xem xÐt khen th­ëng cho tËp thÓ, c¸ nh©n theo ®Ò nghÞ cña Ban chØ ®¹o 127/ TØnh Thanh Ho¸ t¹i Tê tr×nh sè 2627/BC§-TT nªu trªn.

KÝnh mong sù quan t©m, xem xÐt cña Ban chØ ®¹o 127/TW./.N¬i nhËn: tr­ëng Ban chØ ®¹o

- Nh­ trªn;- L­­u: VT, KTTC.

(®· ký)


Phã Chñ tÞch UBND tØnh

Chu Ph¹m Ngäc HiÓn
: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương