CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc biên bản thu giấy tờ thi hành án dân sựtải về 40.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích40.52 Kb.
Phụ lục II: mẫu 2a

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC

ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN THU GIẤY TỜ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Hôm nay, vào hồi…giờ…ngày…tháng…..năm…….;tại: ……………….............

đã tiến hành thu, nộp giấy tờ thi hành án dân sự của vụ án ………………….......

theo Bản án số …… ngày … tháng ……năm……. của………………………...............


1. Bên thu:

Họ và tên:…………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………….........


2. Bên nộp:

Họ và tên:……………….……………………………………………...…………

CMND số ….., Công an …………….. cấp ngày …. tháng ….năm……………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………


3. Nội dung:

Thu, nộp giấy tờ theo Quyết định thi hành án số…. ngày….tháng….năm……… của ……………………….……………do.. ………………………………………giao.

Số giấy tờ thu, nộp gồm:

- Tên giấy tờ:…………………………………………………………………………….

- Số lượng: ………………………………………………………………………………

- Tình trạng giấy tờ:……………………………………………………………………..

Biên bản lập xong hồi…….giờ…….cùng ngày, lập thành…..bản, đã đọc lại cho mọi người có tên nêu trên cùng nghe, nhất trí, ký tên.


BÊN NỘP

(ký, họ tên)BÊN THU

(ký, họ tên)THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(ký, họ tên, đóng dấu)
(Biên bản lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ thi hành án)

Phụ lục II: mẫu 2b

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC

ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN GIẤY TỜ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(Giữa trại giam, trại tạm giam, CQTHA hình sự CA cấp huyện

với cơ quan Thi hành án dân sự)
Hôm nay, vào hồi..…giờ…ngày…..tháng…..năm…….;tại: ……………….........

đã tiến hành giao, nhận giấy tờ thi hành án dân sự của vụ án ……………………

theo Bản án số …… ngày … tháng ……năm……. của……………………...................
1. Bên giao:

Họ và tên:………………………………………………………….......................

Chức vụ:……………………………………………………………………….....

Đơn vị công tác:…………………………………………………………….........


2. Bên nhận:

Họ và tên:…...……………………………………………………........................

Chức vụ:……………………………………………………………………….....

Đơn vị công tác:…………………………………………………………….........3. Nội dung:

Giao, nhận giấy tờ theo Quyết định thi hành án số…. ngày….tháng….năm…..... của ...............................................…………do ........................................................ giao Số giấy tờ giao, nhận gồm:

- Tên giấy tờ:……………………………………………………………………….........

- Số lượng: ………………………………………………………………………...........

- Tình trạng giấy tờ:………………………………………………………………..........

Biên bản lập xong hồi…….giờ…….cùng ngày, lập thành…..bản, đã đọc lại cho mọi người có tên nêu trên cùng nghe, nhất trí, ký tên.
BÊN NHẬN

BÊN GIAO

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

(Bên có trụ sở là nơi thực hiện việc giao, nhận giấy tờ; ký, họ tên, đóng dấu)(Biên bản lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ thi hành án)
Phụ lục II: mẫu 2c

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC

ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________
BIÊN BẢN TỰ NGUYỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Hôm nay, vào hồi……giờ……ngày…tháng.....năm…….tại:……………………

……………………………………………………………………………………

Căn cứ Bản án số……………………ngày …tháng….năm……………………...

của ………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Trại giam ( hoặc trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện):

Ông, (bà):…………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………..............2. Họ và tên người tự nguyện thi hành án dân sự:…………………………….

CMND số ….., Công an …………….. cấp ngày …. tháng ….năm……………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản về việc tự nguyện thi hành án dân sự theo Bản án số …..

ngày…..tháng……năm……….của………………………………………………
Tự nguyện thi hành khoản:

Tiền:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..........................

…………………………………………………………………………..........................

Giấy tờ:

- Số giấy tờ gồm:

- Tên giấy tờ:…………………………………………………………………………….

- Số lượng: ………………………………………………………………………………

- Tình trạng giấy tờ:……………………………………………………………………..

4. Nội dung:

Nộp giấy tờ, tiền án phí, tiền phạt, … bồi thường ………………………….. theo Bản án số…. ngày….tháng….năm……..của Tòa án nhân dân …….. ……………

Biên bản lập xong hồi……..giờ……..cùng ngày, lập thành…..bản, đã đọc lại cho mọi người có tên nêu trên cùng nghe, nhất trí, ký tên.


NGƯỜI TỰ NGUYỆN THI HÀNH ÁN

(ký, họ tên)NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(ký, họ tên)
ĐẠI DIỆN TRẠI GIAM, TTG,

CƠ QUAN THAHS CA CẤP HUYỆN (ký, họ tên, đóng dấu)
(Biên bản lập thành 03 bản, người tự nguyện thi hành án giữ 01 bản, bên lập biên bản giữ 01 bản; gửi cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án xét xử sơ thẩm 01 bản).

Phụ lục II: mẫu 2d

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC

ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

BIÊN BẢN TRẢ GIẤY TỜ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Hôm nay, vào hồi…giờ…..ngày…tháng…..năm…….;tại: ………………..........

đã tiến hành trả giấy tờ thi hành án dân sự của vụ án …………………………....

theo Bản án số …… ngày … tháng ……năm……. của………………………………..


1. Bên giao (bên trả):

Họ và tên:………………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………........


2. Bên nhận:

Họ và tên:…………………………………………………………………………

CMND số ….., Công an …………….. cấp ngày …. tháng ….năm……………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………


3. Nội dung:

Giao, nhận giấy tờ theo Quyết định thi hành án số…. ngày….tháng….năm……. của …………………………..…………….. do ……………………………….. giao.Số giấy tờ giao, nhận gồm:

- Tên giấy tờ:……………………………………………………………………………

- Số lượng: ……………………………………………………………………………..

- Tình trạng giấy tờ:…………………………………………………………………….

Biên bản lập xong hồi……..giờ……..cùng ngày, lập thành…..bản, đã đọc lại cho mọi người có tên nêu trên cùng nghe, nhất trí, ký tên.


BÊN NHẬN

(ký, họ tên)BÊN GIAO

(ký, họ tên)ĐẠI DIỆN TRẠI GIAM, TTG,

CƠ QUAN THAHS CA CẤP HUYỆN

(ký, họ tên, đóng dấu)(Biên bản lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ thi hành án)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương