CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN 343tải về 31.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích31.51 Kb.


UBND TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 343
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1218/KH-BCĐ
Ninh Thuận, ngày 26 tháng 3 năm 2015


KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2010 – 2015’’ tỉnh Ninh Thuận năm 2015


Thực hiện Kế hoạch số 3320/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” giai đoạn 2010-2015 tỉnh Ninh Thuận (Đề án 343);

Ban Chỉ đạo Đề án 343 xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Năm 2015 là năm cuối thực hiện Đề án giai đoạn 2010-2015, vì vậy cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nêu cao vai trò chủ động và phát huy thế mạnh của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Đề án và các Tiểu Đề án; Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ động và tích cực trong việc phối hợp với các ngành thành viên triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2013-2015 hiệu quả cao.

- Thực hiện lồng ghép chặt chẽ kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 33-Hội nghị TW 9 khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và các đề án, chương trình khác đang triển khai tại các sở, ngành, địa phương.II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:

1. Nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu quả và tăng cường kết nối trong hoạt động chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp.

a) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án, Tiểu Đề án năm 2015

- Ban Chỉ đạo Đề án 343 xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn triển khai các hoạt động Đề án năm 2015.

- Các Sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì các Tiểu Đề án chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động của các Tiểu Đề án năm 2015 và tổ chức triển khai, thực hiện trong hệ thống Sở, ngành.

b) Nâng cao trách nhiệm của các thành viên tham gia Ban chỉ đạo Đề án; tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành thành viên.

- Tổ chức họp định kỳ 6 tháng/lần (hoặc đột xuất) Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án nhằm rà soát, đánh giá tiến độ các hoạt động triển khai theo Kế hoạch đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh khác.

- Người đứng đầu chủ trì Tiểu Đề án ở mỗi cấp tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành, trực tiếp kiểm tra đôn đốc và tham gia giám sát các hoạt động của Tiểu Đề án nhằm thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu một cách thiết thực, hiệu quả.

- Các Sở, ngành chủ trì các Tiểu Đề án có sự bàn bạc, trao đổi, thống nhất trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động và phương hướng, giải pháp khắc phục khó khăn trong triển khai Đề án giai đoạn tiếp theo.2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên diện rộng, xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện Đề án đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực với nhiều hình thức đa dạng.

Các Sở, ngành tham gia Đề án với vai trò chủ trì các Tiểu Đề án chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền lồng ghép nội dung với các chương trình, kế hoạch của đơn vị mình.a) Tiểu Đề án 1: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

+ Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong việc chủ trì và phối hợp thực hiện Đề án 343. Phát huy hiệu quả và tăng cường kết nối trong hoạt động của Ban Chỉ đạo.

+ Tham mưu và thúc đẩy việc xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án năm 2015.

+ Chủ động đôn đốc các Sở, ngành triển khai việc xây dựng Kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động của Đề án và các Tiểu Đề án năm 2015.+ Tổ chức Hội thi tìm hiểu về những phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

+ Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tại mô hình điểm truyền thông; tổ chức tổng kết đánh giá mô hình điểm và nhân diện tại các địa phương.

+ Tuyên truyền những tấm gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình về rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ.

+ Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và Tiểu Đề án 1 ở các huyện/thành phố.

+ Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án giai đoạn 2010-2015.

b) Tiểu Đề án 2: Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 năm 2015.

+ Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên của ngành giáo dục.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

+ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản ký các đơn vị trường học; năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng sư phạm; các kỹ năng mềm khác ...

+ Biên tập tài liệu tuyên truyền làm cẩm nang truyền thông tại cơ sở, tài liệu truyền thông phục vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

+ Triển khai xây dựng mô hình điểm tại trường THPT Nguyễn Trãi và chỉ đạo các Phòng giáo dục phối hợp với các ngành liên quan xây dựng mô hình điểm tại địa bàn huyện.

c) Tiểu Đề án 3: Sở Thông tin và Truyền thông
Biên soạn nội dung, tổ chức ghi âm đĩa và phát hành đĩa CD Đề án 343 cấp cho Phòng Văn hoá và Thông tin; Đài Truyền thanh 7 huyện/thành phố và 65 xã, phường, thị trấn.

d) Tiều Đề án 4: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

+ Xây dựng cụm pa nô tuyên truyền, nhằm nâng cao các giá trị phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam; bình đẳng giới...

+ In ấn phát hành tờ rơi, tờ gấp để cấp phát tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

+ Phối hợp tổ chức hội thi, hội diễn, thể thao, biểu dương điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

+ Tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tại các huyện/thành phố nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

3. Hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2010 – 2015.

- Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm tra công tác triển khai Đề án và các Tiểu Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các Sở, ngành lồng ghép kiểm tra các Tiểu Đề án vào Kế hoạch kiểm tra công tác chuyên môn của ngành theo định kỳ 6 tháng, 1 năm.

- Sơ kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 lồng ghép với tổng kết công tác chuyên môn của đơn vị và tiến hành tổng kết Đề án giai đoạn 2010-2015.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì các Tiểu Đề án căn cứ nội dung và nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Các Tiểu Đề án gửi báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị theo định kỳ 6 tháng, 1 năm và báo cáo tổng kết thực hiện Tiểu Đề án giai đoạn 2010 – 2015 về Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 343 (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh) trước ngày 15/11/2015 để tổng hợp.

2. UBND các huyện, thành phố: chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn.

3. Sở Tài chính: có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí chi tiết của các Tiểu Đề án (do Hội LHPN tỉnh tổng hợp), trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các Tiểu Đề án giới thiệu các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đề nghị (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) chủ trì, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan việc triển khai thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo Ban Điều hành Đề án 343 Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định./.Nơi nhận:

- BĐH Đề án 343 TW (Hội LHPNVN) ;

- CT, PCT Lê Văn Bình;

- Ban TGTU, Ban DVTU ;

- Các thành viên BCĐ Đề án 343 tỉnh;

- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan ;

- UBND các huyện, TP ;

- VPUB: CVP, PVP (ĐTĐ);- Lưu: VT, VX. NNN
TRƯỞNG BAN


(Đã ký)PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Lê Văn Bình


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương