Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-ubnd ngày 21/08/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 2010tải về 6.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích6.71 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 453/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 3 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ứng dụng

và Phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND ngày 21/08/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010; Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn HưngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương