Căn cứ Quyết định số 76/2006/QĐ-ubnd ngày 13/7/2006 của ubnd tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Bình Phướctải về 6.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích6.62 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 464/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 15 tháng 3 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo

Cải cách hành chính tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 13/7/2006 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Bình Phước;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh),
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1412/QĐ-UB ngày 19/8/1997 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cácch hành chính tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương